سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

فرايند و اهداف برنامه ريزي مسکن

 

2-6   فرايند برنامه ريزي مسکن:

عناصر اصلي فرايند برنامه ريزي مسکن دوگانه و شامل نياز به مسکن ( تقاضاي بالقوه مسکن ) و عرضه مسکن مي باشد. تقاضا عمدتا” خصوصيات افراد خانوار در بر مي گيرد. واحدهاي مسکوني تخريب شده ، موجودي مسکن و عرضه جديد ) مورد توجه واقع مي شود .

برنامه ريزي مسکن سه مرحله را شامل مي شود:

مرحله اول : تخمين نياز به مسکن

مرحله دوّم : تعيين عرضه و خصوصيات عرضه مسکن مي باشد.

مرحله سوّم : تعيين و تحليل راهبردها وخط مشي هاي تخصيص منابع لازم براي برآورده ساختن واحدهاي مسکوني ورفع مشکلات مربوط  به مسکن را شامل مي شود . ( همان ، ص 13 )

همچنين عوامل متعددي برعرضه وتقاضاي مسکن ازجمله عوامل جمعيت شناس ، اقتصادي ، فرهنگي ، سياستهاي دولت ، شرايط اعطاي وام موثر است .

2-7   اهداف برنامه ريزي مسکن :

تأمين مسکن يکي از مسائل حاد کشورهاي درحال توسعه است . فقدان منابع کافي ، صنف مديريت اقتصادي ، نداشتن برنامه ريزي جامع ملّي و افزايش شتابان جمعيت ( مخصوصاً جمعيت شهري ) تأمين مسکن را در اين کشورها به شکلي پيچيده و چند بعدي در آورده است .

به طور مسلم با افزايش تقاضاي مسکن نه تنها زمين ، سرمايه ، مصالح ساختماني و نيروي انساني بيشتر ي نياز است، بلکه داشتن يک برنامه جامع به منظور ايجاد هماهنگي بين مقدار زمين و واحدهاي مسکوني و تأسيسات زير بنائي ضروري است . به طور کلي برنامه ريزي عبارتست از روش از تصميم گيري که درآن منابع براي رسيدن به اهداف مشخص درقالب زمانيمعين توزيع مي شود. ( دلايل پورمحمدي ، 1379 ، ص 22 )

هدف اساسي برنامه ريزي مسکن تأمين نيزاهاي قضائي فعاليتهاي انساني به منظور وضعيت مطلوبي سکونت باتوجه محدوديتهاي منابع و امکانات است .

همچنين هدف نهائي سياست مسکن عملکرد مطلوب و بهينه آن است به طوريکه از يک سو خواسته هاي اقشار مختلف را برآورد و از سوئي ديگر در راستاي اهداف کلان اقتصادي و اجتماعي باشد. در برنامه توسعه اقتصادي اجتماعي هدف کلي سياستهاي مسکن معمولاً فراهم آوردن مسکن « کافي » يا متعارف براي مردم است.

کلیدواژه : برنامه ريزي مسکن
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها