سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تعريف توانمند سازي

تعريف توانمند سازي

توانمند سازي[1] راه کاري براي توزيع مناسب اقتصادي- اجتماعي به صورت پايدار است.(محمدي، 1382) به بيان ديگر توانمند سازي يعني؛ ظرفيت سازي در اجتماعات براي حل مشکلات آنها با انديشه، منابع و بازوي خود آنهاست. (صرافي، 1382، ص271)

 

 

یكي از شاخصهاي فقر شهري، شكل گيري سكونتگاههاي غير رسمي است. اسكان غيررسمي بر حسب ساز و کارهاي اشغال مكان، وضعيّت مالكيّت، مكان استقرار، نوع مصالح واحدهاي مسكوني، الگوي بافت و شرایط اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و محيط زیست حاکم بر آن بافت تعریف ميشود. از این رو، مصادیق این نوع اسكان را ميتوان زاغه نشينان، کپرنشينان، گودنشينان، ساکنان محلّه هاي فقير شهري، ساکنان کم درآمد حاشيه شهري و خارج از محدودههاي تعریف شدة شهري در قالب اسكان غير رسمي و غير مجاز، زورآبادها و یا اسكان در مسيل ها و طرح ها و بافت فرسوده و قدیمي دانست.

اسكان غيررسمي عمدتاً حكایت از وضعيّت متراکم مصائب اجتماعي دارد. از این رو، ساکنان این نوع محلّه ها و مراکز زیستي تنها به لحاظ وضع ناگوار مسكن و معابر و فضاي شهري از محروميّت رنج نميبرند، بلكه آنان با فقر و محروميّت اجتماعي و فرهنگي هم مواجه هستند؛ به این معني که بيش ترآنان داراي مشاغلي هستند که از اعتبار اجتماعي کمتري برخوردار است، از سطح سواد کمتري برخوردارند، سرمایة فرهنگي کمتري دارند و سبک زندگي متفاوتي نسبت به ساکنان بومي دارند.

در خصوص سكونتگاههاي غيررسمي تا به امروز تعاریف زیادي ارائه شده است، ليكن با توجّه به شرایط منطقه و نحوة سكونت و استقرار مهاجران در آن، این مفهوم متفاوت خواهد بود.

شناخت این مسأله که مهاجران چگونه در مقصد مهاجرت خود به خصوص در سكونتگاه هاي غيررسمي استقرار پيدا ميکنند، بر فهم هویّت ساکنان این نوع از سكونتگاه ها مفيد است. دکتر پيران این روند استقرار را در سه گروه تقسمبندي ميکند:

 • -1تهاجم سازمان یافتة زمين،
 • 2تقسيم خصوصي تكه هاي زمين با اجازة مالک،
 • -3تصرف خزندة زمين

دو روش تقسيم خصوصي تكه هاي زمين با رضایت مالک و تصرف خزندة زمين، بيشترین سهم

را در سكونت مهاجران در ایران داشته است.

از دید روسر مسكن شناس معروف، این سكونتگاهها داراي ویژگيهاي زیر هستند:

 • وجود سرپناه مجاني و یا بسيار ارزان،
 • محل پذیرش سایر مهاجران،
 • وجود اشتغال در خانواده و صنایع خانگي،
 • وجود تحرک ساکنان آن در شهر،
 • احساس حمایت از جامعه در سختيها.

آبرامز نيز که عمدتاً دیدي کالبدي به پدیدة بد مسكني دارد، این مساکن را ساختمان و یا بخشي از شهر معرفي ميکند که در آنها ویراني نسبي، نارسایي خدمات درماني، تراکم زیاد جمعيّت در واحدهاي مسكوني، فقدان آسایش و خطرات ناشي از عوامل طبيعي وجود دارد.

سند ملّي توانمندسازي سكونتگاه هاي غيررسمي مصوب سال 1382که با نگرشي نوین ومشارکتي تهيه شده است، این نوع سكونتگاها را مكاني با ویژگيهاي زیر تعریف ميکند.

 • مسكن سازي شتاب زده توسط استفاده کنندگان آنها که عمدتاً به دليل نداشتن پروانة ساختمان و تبعيت نكردن از برنامه ریزي رسمي شهرسازي مجموعه اي نابسامان به وجودآورده اند،
 • پيوستگي عملكردي با شهر اصلي و گسست کالبدي از آن با تجمّعي از اقشار عمدتاً کم درآمد وفقير،
 • محيطي با کيفيّت پایين زندگي و کمبود شدید خدمات و زیربناهاي شهري و تراکم بالاي جمعيّتي

1  Enabling

کلیدواژه : توانمند سازي
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها