سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تحلیل نقاط بحرانی گتیس اورد

تحلیل نقاط بحرانی[1]5 گتیس-اورد[2]6

ابزار تجزیه و تحلیل نقاط بحرانی آماره GI* گتیس-اورد را برای هر یک از عارضه های موجود در یک مجموعه داده محاسبه می کند.نمرات-z حاصل و ارزش های p به شما می گوید  که عارضه های با ارزش بالا و یا پایین دارای خوشه بندی مکانی هستند. این ابزاربا در نظر گرفتن هر عارضه در قالب عارضه‌های در برگیرنده‌اش عمل می‌کند.عارضه‌ای با ارزش بالا ممکن است به معني نقطه بحرانی نباشد. برای اینکه یک عارضه به طور معنی دار نقطه بحرانی باشد، عارضه علاوه بر دارا بودن مقادیر بالا باید توسط عارضه های دارای ارزش پایین‌تر نیز احاطه شده باشد. مجموع محلی برای هر یک از عوارض و همسایگان آن با مجموع تمام عوارض مقایسه می شود. هنگامی که مجموع محلی بسیار متفاوت از مجموع محلی مورد انتظار ، و این تفاوت بیش از حد بزرگ می شود که نتیجه احتمال تصادفی باشد، نتایج نمره-z معنی دار است. نحوه ی محاسبه آماره GI* در زیر آمده است:

(3-1)

که در آن xj مقدار عارضه‌ی j ام، wi,j وزن مکانی مابین عارضه i ام و j ام، n تعداد کل عوارض می‌باشد و:

آماره GI* برای هر یک از عارضه ها در مجموعه داده ها یک نمره-z تولید می کند. مقادیر بالاتر z نشانگر شدت بیشتر خوشه بندی با مقادیر بالاست(نقطه بحرانی). مقادیر پایین ترz نشانگر شدت بیشتر خوشه بندی با مقادیر پایین است.(نقطه سرد[3]1)

  1. 5 – Hotspot Analysis
  2. 6 – Getis-ORD GI*
  3. 1 – Cold Spot

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها