سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

شاخص هاي مکان یابی کاربری هاي شهري

– شاخص هاي مکان یابی کاربری هاي شهري

سازگاري:

عمده ترین تلاش شهرسازي، مکان یابی براي کاربری هاي گوناگون در سطح شهر و جداسازي کاربری هاي ناسازگار از یکدیگر است.کاربری هاي که در حوزه نفوذ یکدیگر قرار می گیرند، باید از نظر سنخیت و همخوانی فعالیت با یکدیگر منطبق بوده و باعث مزاحمت و مانع انجام فعالیت یگدیگر نگردند (بحرینی، 1377). زمینه هاي قابل بررسی براي تعیین سازگاري و یا میزان ناسازگاري می تواند شامل مواردي از جمله اندازه، ابعاد زمین، شیب زمین، شبکه ارتباطی، تأسیسات و تجهیزات، کاربری هاي وابسته، کیفیت هوا، کیفیت صدا، میزان نور، دید و منظر و غیر از این ها باشد (بحرینی، 1377).

آسایش:

در استاندارهاي مکان یابی، دو عامل فاصله و زمان، واحدهاي اندازه گیري میزان آسایش و راحتی هستند. مقولاتی مانند فاصله نزدیک با فاصله راحت براي زندگی، فواصل پیاده، قابلیت دسترسی به خطوط حمل ونقل و تأسیسات شهري، معمولاً مفهوم راحتی و آسایش دارند. سهولت دسترسی به خدمات و تسهیلات شهري مورد نیاز کاربری هاي متفاوت و دوري از مزاحمت هاي برخی کاربری هاي پر ازدحام از عوامل آسایش محسوب می شوند (سعیدنیا. 1378)

کارایی:

کارایی به مفهوم هزینه ایجاد و نگهداري شهر در سطح مورد نظر از محورهاي محیطی می باشد. الگوي قیمت زمین شهري، عامل اصلی و معیار اساسی تعیین مکان کاربري زمین است. هر نوع کاربري از لحاظ اقتصادي و سرمایه گذاري، برآیند قیمت زمین و وضعیت آن از نظر آماده سازي و مخارج آبادانی است که با روش تحلیل هزینه- منفعت مشخص می شود.

مطلوبیت:

عامل دلپذیري مطلوبیت، یعنی کوشش در حفظ عوامل طبیعی، مناظر،گشودگی فضاهاي باز و سبز، چگونگی شکل گرفتن راه ها، ساختمان ها و فضاهاي شهري است. این عامل از نظر طراحی سیستم راه هاي ارتباطی نیز اهمیت خاص دارد (سعیدنیا، 1378)

ایمنی:

حفاظت و ایمنی شهر در مقابل سوانح طبیعی مانند طوفان، سیل و زلزله نیز در معیارهاي مکانی کاربری ها و فعالیت هاي متفاوت موثر است و بر اساس این معیارها، حرایم ساخت و ساز در سطح شهر رعایت می شود( بحرینی، 1376  (

سلامتی:

امروزه براي بهبود فضاها و ساختمانها و اماکن صنعتی، رعایت استانداردهاي اجرایی بهداشت و محیط زیست نقش مهمی دارد. استانداردهاي شهر سالم و مقررات معروف به اثرات هرگونه فعالیت شهر را از نظر حفظ محیط زیست، حراست از آسایش اجتماعی و (EIS) محیطی حفاظت از میراث فرهنگی مورد ارزیابی قرار می دهد (بحرینی، 1376)

پوشش مناسب:

این معیار به نوعی ارتباط مستقیم با معیار آسایش قرار دارد. پوشش مناسب به معنی توزیع کاربری ها شهري بر اساس حوزه هاي عملکردي و خدماتی خاص هر نوع کاربري است و به صورتی که هر بخش از شهر، به میزان متناسب از خدمات ناشی از کاربری ها، بهره مند شده و در عین حال به تعادل فضایی شهر، منجر شود. مناسب ترین فاصله خدمات و کاربرها از مسکن و حداکثر فاصله مجاز هر کاربري را با شعاع دسترسی آن در کاربري زمین معین می نمایند، که دامنه تغییرات فاصله(شعاع دسترسی) بسته به نوع و مقیاس خدمات ناشی از کاربري با نوع، محل و تناوب مصرف و نیز با توجه به نوع مصرف کننده و مکان استقرار مصرف کننده، تعیین می شود (حاجی خانی، 1372)

جانمایی کاربریها برحسب سلسله مراتب و ظرفیت:

طبق این معیارها،کاربري، برحسب سلسله مراتب عملکردي و سلسله مراتب ساختار فضایی شهر، به صورتی که مقیاس عملکردي هر کاربري متناسب با ظرفیت محیط باشد، جانمایی می شود. هر محله با هر مقیاسی از ساختار فضایی شهر مقیاسی از فعالیت را می پذیرد و هر مقیاسی از فعالیت نیز باید در مقیاس فضایی جانمایی شود. عدم رعایت چنین امري، موجب بروز مشکلاتی از جمله عدم تعادل ظرفیت با حجم ترافیک و فشار بر زیر ساختهاي شهري، خدمات، سیستم هاي فاضلاب و غیره می گردد که به نوبه خود ضمن اینکه در محلات مسکونی، منشاء آلودگی صوتی می گردند، اماکن حفاظت و انسجام محله، روابط اجتماعی و احساس تعلق و… را تضعیف می نماید.

 

جدول شماره 2-2: حد مناسب همجواری های مناسب

همجواریهای نامناسب

همجواریهای مناسب

نوع کاربری

فعایتهای پرسروصدا-راههای اصلی-اتوبانها-مراکز غیر بهداشتی

فضاهای باز وسبز-دید ومنظره های طبیعی

واحدهای مسکونی

راههای اصلی و پر رفت و امد مراکز غیربهداشتی پرتگاهها- باتلاق ها و عوارض طبیعی- تاسیسات قابل اشتعا ل

واحدهای مسکونی فضاهای سبز وباز-کتابخانه- مراکز اموزشی در سطح محله ای- فضاهای ورزشی در سطح محله ای- میادین محله ای

دبستان

مانند دبستان

فضاهای ورزشی کوچک پارک و فضای سبز کودکان واحدهای مسکونی

مهد کودک وکودکستان

مانند دبستان

کتابخانه مراکز ورزشی در سطح ناحیه باغات و فضاهای سبز- اماکن مسکونی فضاهای باز- سالنهای اجتماعات- مراکز اموزشی مرتبط

مدرسه ی راهنمایی

مانند دبستان

مرکز علمی و هنری کتابخانه- مسجد- سالنهای اجتماعات مراکز فرهنگی- باغ و فضای سبز- مراکز ورزشی در سطح منطقه مراکز اموزشی مرتبط

دبیرستان

مرکز فرهنگی و اموزشی- تاسیسات قابل اشتعال فعالیتهایی که نیاز به ارامش دارند

راههای درجه اول محله ای و معابر جمع کننده انبارهای تجاری محله ای -پارکینگ

تاسیسات تجاری محله ای

تاسیسات قابل اشتعال

راههای ارتباطی اصلی انبارهای تجاری پارکینگ- فضاهای باز میادین تجاری مراکز ادری

تاسیسات تجاری ومنطقه ای

تاسیسات نا مرتبط

مراکز کاری مناسب با رشته موسسات حرفه ای

اموزش حرفه ای

راههای پر سرو صدا- اماکن غیر بهداشتی اماکن مسکونی

فضاهای سبز و باز مراکز علمی و فرهنگی

آموزش عالی

فعالیت های پر سرو صدا- مراکز الوده کننده محیط- تاسیسات قابل اشتعال 

مراکز اموزشی محیط های کم سر و صدا فضاهای سبز مراکز فرهنگی و موزه ها

کتابخانه

مرکز پر رفت و امد تجاری و اداری راههای پر رفت وامد

مراکز اموزشی و مذهبی فضاهای سبز و با ز- پارکینگ

سینما وتئاتروسال اجتماعت

فضاهای تجاری و صنعتی

مراکز فرهنگی و هنری باغ و فضای سبز دسترسی به پارکینگ و راههای ارتباطی

موزه

واحدهای مسکونی تاسیسات اموزشی

دسترسی مناسب به راهها پارکینگ های سالنهای غذا خوری و تفریحی فضاهای سبز اماکن مرتبط- چشم انداز های طبیعی

هتل ومسافرخانه

مانند هتل مسافر خانه

سالن های غذاخوری

تاسیسات قابل اشتعال- مراکز غیر بهداشتی

اماکن مسکونی مراکز اجتماعی و سطوح مختلف محله ای و ناحیه ای راههای مناسب ارتباطی مراکز فرهنگی مرتبط

مسجد وحسینیه

اماکن مسکونی مراکز پر رفت وامد فعالیتهای دود زا فعالیت های پر سر وصدا

فضاهای سبز- دید و منظر طبیعی و مصنوعی فضاهای باز – پارکینگ

بیمارستان

مانند بیمارستان

مانند بیمارستان

درمانگاه

منابع و تاسیسات بهداشتی مراکز اموشی مسکونی درمانی تاسیسات اب

فضاهای سبز و باز راههای ارتباطی

گورستان

مراکز غیر بهداشتی راههای اصلی

مراکز جمعیتی

گرمابه ها

تاسیسات غیر بهداشتی کوچه ها و معابر بن بست و نامرتبط

مراکز جمعیتی- فضاهای باز تاسیسات بهداشتی

توالت عمومی

تاسیسات قابل اشتعال- اماکن مسکونی- تاسیسات اموزشی ودرمانی

مراکز شهری در سطوح مختلف مراکز تجاری راههای اصلی

تاسیسات اداری

اماکن مسکونی مراکز اموزشی-

مراکز جمعیتی فضاهای پر رفت وامد- راههای اصلی

تاسیسات انتظامی

اماکن مسکونی- مراکز شهری تاسیسات قابل اشتعال

فضاههای باز راههای اصلی خروجی شهر- راه اهن پایانه های شهری فرودگاه- تاسیسات مرتبط

تاسیسات نظامی

تاسیسات قابل اشتعال ، تاسیسات تجاری عمده- انبارها

تاسیسات مسکونی، اموزشی ، درمانی، ورزشی ، فرهنگی، مذهبی راههای اصلی دریاچه ها- رودخانه ها، جنگلها

پارک وفضای سبز

کلیه اماکن جمعیتی و مسکونی شهر و تاسیسات فرهنگی ، اجتماعی اموزشی فیر حرفه ای در مسیر وزش باد به سوی شهر

راههای ارتباطی بین شهری پایانه ها- مسیر جهت وزش باد به خارج شهر- انبارها تاسیسات مرتبط

تاسیسات سبک وسنگین صنعتی

فضاهای نا مرتبط

تاسیسات مخابرات- راههای اصلی مراکز محله ای و ناحیه ای و شهری

تاسیسات پست

تاسیسات الوده کننده محیط- تاسیسات نا مرتبط

راههای ارتباطی فضاهای سبز مراکز اموزشی

تاسیسات ورزشی شهری

راههای درون محله ای و درجه سوم شهری و مراکز بحران زای رفت و امد

تاسیسات اب مراکز ناحیه ای و منطقه ای

آتش نشانی

اماکن مسکونی تاسیسات فرهنگی و اموزشی درمانی تاسیسات قابل اشتعال

اتش نشانی راههای ارتباطی پارکینگها تعمیر گاها

جایگاه توزیع بنزین

رود خانه ها و در یاچه ها و منابع اب کلیه اماکن مرتبط با اماکن مسکونی

فضاهای باز و سبز- راههای خروجی شهر

کشتارگاه

مراکز مسکونی تاسیسات بهداشتی

فضاهای باز راههای ارتباطی

مراکزدفع موقت زباله

گو رستانها صنایع- مراکز غیر بهداشتی مراکز الوده کننده محیط، بیمارستانها

فضاهای سبز ارتفاعات مناسب فضاهای باز

تاسیسات آب

اماکن مسکونی تاسیسات قابل اشتعال

فضاهای سبز و باز مزارع

تاسیسات برق وشبکه ی برق فشار قوی

شبکه های برق فشار قوی تاسیسات برق

فضاهای باز- مراکز شهری راههای اصلی

تاسیسات تلفن

فضاهای نا مرتبط

تاسیسات پر رفت وامد- تجاری اداری صنعتی و مراکز مسکونی

پارکینگ های عمومی

منبع: پور محمدی، 1382

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها