سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سيستمهاي تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM)

تعريف سيستمهاي تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM)

تعريف سيستمهاي تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM)

واژه های تصمیم گیری چند معیاری و تحلیل تصمیم چند معیاری (MCDM) به جای همدیگر به کار می روند. مسائل مبتنی بر MCDM معمولاً در رابطه با مجموعه ای از گزینه ها بکار گرفته می شود که بر پایه معیارهای متعارض و ناسازگار مورد ارزیابی قرار گرفته باشند. واژه معیار به عنوان یک اصطلاح کلی در نظر گرفته می شود که مفاهیم صفات و اهداف (اهداف عینی) را شامل می شود. از همین رو وجوه مختلف MCDM  را می توان به دو طبقه کلی تقسیم کرد: تصمیم گیری چند صفتی (MADM)  و تصمیم گیری چند هدفی (MODM).  در مرحله بعدی هر دو طبقه MADM  و MODM به زیر طبقه هایی تحت عنوان مسائل مترتب بر تصمیم گیری منفرد و مسائل مترتب بر تصمیم گیری گروهی دسته بندی می شوند. این دو دسته نیز به نوبه خود در قالب تصمیمات تعینی، تصمیمات احتمالاتی و تصمیمات فازی قابل تفکیک اند.

در مسائل مبتنی بر تصمیم تعینی فرض بر این است که شناسایی داده ها و اطلاعات  مورد نیاز با قطعیت همراه است و روابط تعینی شناخته شده ای بین هر تصمیم و نتایج متناظر بر آن وجود دارد. در تحلیل احتمالاتی یک وضعیت تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان نسبت به چگونگی محیط مسئله و نیز عدم اطمینان به روابط بین تصمیمات و نتایج آن مورد بررسی قرار می گیرد. با وجود اینکه در تحلیل احتمالاتی، عدم اطمینان یا عدم قطعیت به صورت یک امر تصادفی تلقی می شود؛ در نظر گرفتن عدم دقت مترتب بر اطلاعات وارد در تصمیم گیری، امری مطلوب و مناسب خواهد بود. با توجه به اینکه در فنون متعارف MCDM فرض براین است که ناحیه مورد مطالعه از همگنی فضایی برخوردار است، لذا این گونه فنون فاقد بعد فضایی هستند. این پیش فرض در بسیاری از وضعیت های مترتب بر تصمیم گیری غیر واقعی می نماید، زیرا معیار ارزشیابی در سطح فضا تغییر می کند. در نتیجه، نمایش صریحی از ابعاد جغرافیایی در MCDM مورد نیاز است. (17)

مولفه های تحلیل تصمیم چندمعیاری (MCDM)

در ادبیات تحلیل تصمیم، روش های چندی در ساخت مسائل مبتنی بر MCDM مطرح شده است. در حالت کلی در مسائل مبتنی بر MCDM شش مؤلفه در نظر گرفته می شود که عبارتند از :1) یک هدف عالی یا مجموعه ای از اهداف عالی که تصمیم گیر (گروه ذی نفع) سعی در دستیابی به آن دارد، 2) تصمیم گیر یا گروهی از تصمیم گیرندگان که بر حسب اولویت های مورد نظرشان نسبت به معیار ارزیابی در فرآیند تصمیم گیری وارد می شوند، 3) مجموعه ای از معیارهای ارزیابی (اهداف عینی یا صفات) که بر اساس آنها، تصمیم گیرندگان مسیرهای پیشنهادی و گزینه های مطرح برای اقدام را مورد ارزیابی قرار می دهند. 4) مجموعه ای از گزینه هایی که مشتمل بر تصمیم یا متغیرهایی برای اقدام در یک مسیراند، 5) مجموعه ای از متغیرهای غیر قابل کنترل یا وضعیت های طبیعی (محیط تصمیم گیری)، 6) مجموعه ای از پیامدها و نتایج مترتب بر هر جفت گزینه – صفت.  (17)

3-9-2-2 مولفه های تحلیل طبقه بندی مسائل تصمیم گیری چند معیاری

مسائل مبتنی بر MCDM را می توان بر مبنای مؤلفه های اصلی تحلیل تصمیم چند معیاری طبقه بندی کرد. در این راستا 3 قسم از دوگانگی را می توان به صورت متمایز از هم مطرح کرد: 1) تصمیم گیری چند هدفی (MODM) در برابر تصمیم گیری چند صفتی (MADM)، 2) مسائل تصمیم گیری فردی در برابر مسائل تصمیم گیری گروهی، و 3) تصمیم گیری ملازم با قطعیت در مقابل تصمیم گیری ملازم با عدم قطعیت. تمایز بین MADM و MODM بر پایه طبقه بندی معیارهای ارزیابی به دو دسته صفات و اهداف (اهداف عینی) صورت می پذیرد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها