سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

آموزش سیستم طبقه‌بندی زمین- مرجع LBCS در طرح های توسعه شهری و نحوه ورود به GIS

کد RGB سیستم LBCS در GIS

فهرست مطالب

مقدمه:

برنامه ريزي كاربري زمين شـهري به مثابه آمايش اراضي شهري، به چگونگي ساماندهي مكاني ـ فضائي فعاليتها و عملكردها، براساس خواست و نيازهاي واحد شهري مي پردازد و نوع استفاده از زمين را مشخص مي نمايد.

با توجه به اين امر يعني مشخص كردن نوع زمين در شهر، هدايت و ساماندهي فضايي شهر، تعيين ساختها و چگونگي انطباق آنها با يكديگر و با كل مجموعه (سيستم شهري) ضرورت پرداختن به مولفه هاي اصـلي تحت عنوان عناصـر اصـلي كالبدي مي باشـد كه در اين مبحث 2 معيار مكاني (كيفي) و كمي (مساحت ـ سرانه) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

مؤلفه هاي معيار مكاني جهت بررسي برنامه ريزي كاربري زمين (وضع موجود) شامل جايگاه منطقه در يك مقياس كل با ساختار كالبدي در برگيرنده (شهر) و در يك مقياس جزيي تر شامل ارتباط با نواحي عملكردي تشكيل دهنده منطقه، نظام فضايي كاربريها (توزيع)، استقرار كاربريها در چارچوب استخوان بندي شبكه معابر و نيز بررسي اهداف برنامه ريزي آسايش، سازگاري، زيبايي مي باشد. در خصوص مؤلفه هاي معيار كمي، بررسي مساحت، سرانه و نحوه توزيع بر اساس تراكم جمعيتي مدنظر قرار گرفته است.

پيشينه 

كتاب راهنماي رمزگذاري كاربري زميني استاندارد( Standard Land Use Coding Manual (SLUCM)) كه در سال 1965 منتشر شد، تنها تلاش در سطح ملي آمريكا به منظور استاندارد كردن رمزگذاري كاربري زميني در سطوح محلي، منطقه اي و ايالتي بود. كاربري هاي  زميني و طبقه بنديها در اين كتاب بر مبناي نسخه اصلاح شده طبقه بندي صنعتي استاندارد(SIC) قرار داشتند كه داراي سيستمي چهار رقمي و سلسله مراتبي است. همچنين اين كتاب، فنآوري هايي  را بيان ميكرد تا بتوانيم سيستم رمزگذاري را گسترش دهيم و اين سيستم را برا اساس اطلاعات مرتبط با كاربري هاي  زميني با استفاده از رمزهاي كاربري زميني منطبق كنيم. پس از بوجود آمدن SLUCM در سال 1965، باز هم SIC مورد تجديدنظرهاي اساسي قرار گرفت، اما تغييري در SLUCM بوجود نيامد. در سال 1993، اداره بزرگراههاي فدرال Federal Highway Administration طرح را به منظور اجراي مطالعات امكان- سنجي در جهت اصلاح SLUCM سال 1965 پيشنهاد كرد. در گزارشي كه در سال 1994 انتشار يافت، مشخص شد كه نياز بسياري در سطوح مختلف فدرال، ايالت، منطقه و محلي، به اصلاح و بروز كردن استاندارد طبقه بندي كاربري زمين وجود دارد، تا اينكه در مي سال 1996، انجمن برنامه ريزي آمريكا(APA) با كمك شش آژانس فدرال ديگر، شروع به اجراي پروژه استانداردهاي طبقه بندي زمين-  مرجع(LBCS) به منظور بروز كردن SLUCM سال 1965 نمود.

استانداردهاي طبقه بندي بر اساس زمين، مدل ثابتي را براي طبقه بندي كاربري هاي  زميني با توجه بهويژگي هاي آنها ارايه مينمايد. اين استانداردها بر اساس يك مدل چندبعدي طبقه بندي كاربري زمين شكل گرفته اند.

مشكلات سيستم هاي طبقه بندي رايج پيشين  مشكلات سيستم هاي طبقه بندي قبلي عبارتند  از :

 • نبود فهرستي كامل و جامع از كاربري هاي زميني، انواع پوششهاي زميني و ساير اطلاعات زمين-  مرجع رايج
 • نبود فهرستي از تعاريف مربوط به كاربري هاي زميني و فعاليت ها و عملكردهاي كاربري هاي  زميني
 • استانداردهاي طبقه بندي كه تمايزي بين منابع بدست آمده از داده هاي زمين- مرجع و منابع بدست آمده از قطعه مرجع، قائل هستند، وجود نداشت.
 • نبود قابليت انعطاف پذيري در طبقه بندي كاربري هاي  زميني در پهنه هاي شهري، روستايي و حومه شهرها. براي مقابله با اين معضل، بايد سيستمي بوجود بيايد كه تمامي انواع آژانسهاي برنامه- ريزي در سطوح محلي، منطقه اي و ايالتي و فدرال بتوانند از آن استفاده كنند.
 • نبود روشهاي استاندارد به منظور طبقه بندي كاربري هاي زميني سازگار با قوانين جديد و در برگيرنده قوانين جديد در سطح فدرال و همچنين نبود فنآوري هاي  مديريت روبه رشد در سطوح محلي و منطقه اي.
 • نبود استانداردهايي به منظور به اشتراك گذاشتن داده ها و اطلاعات زمين- مرجع، بين كاربردهاي كاربري هاي زميني مختلف در بخشهاي برنامه ريزي، حوزهها، مناطق، ايالت و برنامه هاي در سطح فدرال.
 • نبود ابزارهاي نرمافزاري به منظور بهره برداري از GIS، بانكهاي اطلاعاتي پيشرفته و ساير فن -آوريهاي اطلاعاتي كا تا چند وقت پيش در دسترس بسياري از استفاده كنندگان نبود.
 • عدم انعطاف پذيري در  بروز كردن استاندارد طبقه بندي.
 • معظل كاربري هاي مختلط و عدم استفاده از ابعاد پنجگانه بجاي استفاده از كاربري غالب.

منظور از زمين- مرجع( Land‐Based) چيست؟ 

از قديم عنوان كاربري زمين(Land Use) در برنامه ريزي حرفه اي، تنها به معناي كاربري هاي  زميني نبوده است، بلكه علاوه بر آن به پوشش زمين( Land Cower) و حقوق زمين( Land Rights) نيز نظر داشته است. حتي در اغلب طبقه بندي هاي كاربري زمين پايهاي، مانند كشاورزي، مسكوني، تجاري، مذهبي، كاربري هاي  عمومي و كاربري هاي  تفريحي، از پوشش زمين و قوانين و يا ويژگي هاي مالكيتي استفاده شده است. براي نمونه، طبقه كشاورزي نوعي از پوشش زمين و كاربري هاي  عمومي است كه ويژگي مالكيت را توصيف ميكند.

در اغلب برنامه ريزيها، كاربري زمين حداقل مستلزم در نظر گرفتن بعضي از جهات پوشش زميني و قوانين زمين است. با اين وجود، اين استلزام عمومي نيست. همچنين از عنوان زمين (Land) به تنهايي در مباحث سياسي، بجاي كاربري هاي  زميني استفاده ميشود و منظور از آن تأكيد بر روي ساير مقاصدي است كه در وراي ويژگي هاي فيزيكي و يا عملكردي قرار دارند.

به منظور اجتناب از بوجود آمدن ابهام در عناوين مختلف، در اين پروژه از عنوان زمين- مرجع استفاده كرده است تا اينكه بتواند تمامي مفاهيم مطرح شده قبلي را در بر گيرد. بنابراين اطلاعات زمين- مرجع، شامل تمامي انواع كاربري هاي  زميني و فعاليت هاي مرتبط با آنها و جهاتي از اطلاعات مرتبط با پوشش  زمين و قوانين زمين است  كه در برنامه ريزي استفاده قرار ميگيرد.

 هدف پروژه 

هدف اصلي اين پروژه، جمع اوري  و ذخيره داده هاي زمين- مرجع مختلف و گسترده اي است كه داراي فرمتهاي مختلف و سطوح مختلف محلي، منطقه اي، ايالتي و ملي هستند و بوجود آوردن استانداردي براي طبقه بندي در سراسر ايالات متحده آمريكا، همچنين سازگار كردن داده ها با يكديگر و تسهيل در قابليت انتقال داده ها بين سازمانهاي مختلف(مانند دادگاهها، آژانسها و موسسات مختلف) است. سيستم طبقه بندي جديد و اصلاح شده، نسبت به قبل كه فقط به آدرس كاربري ها اشاره كرده بود، بسيار كامل شده است.

داده هاي زمين- مرجع داراي سه طبقه زير هستند:

 • اطلاعات پوشش زمين كه با محيط طبيعي موجود مرتبط است.
 • اطلاعات كاربري زمين كه با محيط ساخته شده موجود مرتبط است.
 • اطلاعات حقوقي زمين كه با حقوق و مالكيت مرتبط است.

در واقع هدف از اين پروژه، بوجود آوردن سيستم طبقه بندي سازگار با اين سه طبقه زمين-  مرجع ( نه با كاربري هاي  زمين) است و يا ميتوان گفت: هدف نهايي اين پروژه، طراحي توافقنامه(Protocol) طبقهبندي انعطاف پذير و قابلانطباق در مقابل تغيير شرايط و فنآوريها است.

اصل بنيادين مدل LBCS، انعطاف پذيري  آن است. اين مدل به انعطاف پذيري  در انطباق آن براي كاربردهاي برنامه ريزي، روشهاي جمع اوري  اطلاعات، روشهاي استفاده مشترك از اطلاعات و ادغام آنها و كدگذاري با استفاده از رنگ و تهيه نقشه ميپردازد. انعطاف پذيري  مدل، تخصيص دادن طبقه هاي جديد را به كاربري هاي  جديد زمين، امكانپذير مي سازد تا بتواند روشها و فنآوري هاي  نوين براي تجزيه و تحليل را فراهم كرده و مدل را براي نياز محلي تنظيم نمود، بدون اينكه در امكان استفاده مشترك از اطلاعات، خللي پيش آيد. در واقع اين حالتهاي LBCS  اعمال  نوع از استانداردها يا قواعد مي شود، تا ثبات در طبقه بندي كاربري اراضي حفظ شود.

در واقع مي توان اهداف پروژه LBCS به صورت زير برشمرد:

 • استاندارد كردن طبقه بندي هاي كاربري زمين
 • شناخت استانداردهاي موجود
 • بهره برداري از تكنولوژيهاي موجود
 • آماده شدن براي مراجهه با تغييرات مراحل اجرايي نمودن اين اهداف بصورت زير است:
 • استاندارد كردن طبقه بندي هاي كاربري زمين بر اساس:
 • اهداف( مسكن، حمل و نقل، تفريح و …)
 • حدود مناطق( قطعات شهري، حدود آماري، مناطق ترافيكي و …)
 • مقياسها( ملي، منطقه اي و محلي)
 • انواع( شهرهاي دانشگاهي، معدني، صنعتي و …)
 • مهيا كردن ابزارهاي به اشتراك گذاشتن دادها
 • تبديل فرمتهاي مختلف، ايجاد نرم افزارها، بانكهاي اطلاعاتي و …
 • استاندارد كردن رنگ كاربري ها
 • ايجاد قابليت انطباق و تغيير

 مخاطبان 

مخاطبان اصلي اين پروژه، مجريان و سياستگذاران شاغل در موسساتي هستند كه كارشان، جمع اوري ، ذخيره، تحليل و استفاده يا توزيع اطلاعات مربوط به زمين در آمريكا است و اين اطلاعات ممكن است داده هاي مربوط به كاربري زمين، پوشش زمين يا اطلاعات حقوقي زمين باشند.

 • برنامه ريزان روستايي، شهري يا منطقه اي كه به عنوان بخشي از يك طرح جامع، استراتژيك يا مديريت توسعه به جمع اوري فهرستهاي اطلاعاتي درباره كاربري زمين، پوشش زمين يا اطلاعات حقوقي مربوط به زمين ميپردازند.
 • برنامه ريزان حمل و نقل سازمان برنامه ريزي كلانشهر (MPO) كه اطلاعات كاربري زمين را در سطوح محلي جمع اوري  ميكنند تا از قانون كارايي صورتهاي مختلف حمل و نقل  زمين پيروي نمايند.
 • ارزيابان شهرستان كه اطلاعات مربوط به مالكيت قطعات زمين را به منظور ارزشيابي مجدد يا تعيين ماليات، جمع اوري ميكنند.
 • مسئولان فدرال يا ايالتي مديريت محيط زيست كه موقعيت زمينهاي دفن زباله، محدوده حفاظتي، سفرههاي آب زيرزميني، نواحي باتلاقي، منابع گسترده يا متمركز آلودگي، مناطق داراي زباله هاي خطرناك، حسگرهاي آلودگي و … را مشخص مي كنند.
 • مسئولان فدرال يا ايالتي مديريت سوانح كه موقعيت نواحي سيلگير كناره درياها و رودخانه ها، نواحي مستعد لغزش و زلزله و مناطق خطرناك از نظر آتشسوزي را مشخص ميكنند.
 • برنامه ريزان فدرال يا ايالتي كه براي ارزيابي آثار تأسيسات فدرال يا ايالتي بر اراضي همجوار، به اطلاعاتي درباره اراضي محلي نياز دارند.
 • مسئولان حمل و نقل فدرال يا ايالتي كه نيازمند اطلاعاتي بر اساس زمين هستند كه بتواند در پيشبيني كاربري هاي  اتي، پيشبيني كيفيت هوا و پيشبيني مسافران عبوري به آنها كمك كند.
 •  برنامه ريزان بخش دولتي و بخش خصوصي و جمعيتشناسان كه در حال حاضر براي مطالعات خاص از اطلاعات مربوط به زمين كه در دسترس عموم قرار دارد، استفاده ميكنند.

فازها و زمان اجراي پروژه 

برنامه كاري LBCS در فاصله زماني سه سال و در دو فاز به انجام رسيد. فاز يك 24 ماهه بود و شامل موارد زير ميشد:

 • فهرستي از كاربري هاي زميني، شامل تعداد زيادي استاندارد براي تعاريف و كاربردها
 • طرح طبقه بندي مقدماتي نشاندهنده ارتباطات بين كاربري ها و طبقه بنديها
 • طرح مقدماتي رمزگذاري

فاز دو در دوازده ماه باقيمانده انجام شد كه طي آن LBCS در معرض آزمايش قرار گرفت(قبل از آنكه به تصويب برسد و گسترش پيدا كند).

 نظارت بر پروژه و بازبيني آن 

6 آژانس فدرال و APA توسط هيئت هدايت كنندهاي كه شامل نمايندگان تمامي آژانسها بود، بر پروژه نظارت ميكردند و آنرا مورد بازبيني قرار ميدادند.

APA از تمامي متخصصان در امر كاربري زمين و آژانسهاي برنامه ريزي دعوت كرد تا به عضويت هيئتي به نام هيئت مشورتي فني (Technical Advisory Panel(TAP)) به منظور بازبيني و اظهار نظر بر روي تمامي محصولات LBCS درآيند. اعضاي TPA با عاملان پروژه در زمينه نوشتن گزارشهاي كاري و هدايت موضوعات مورد مطالعه، همكاري ميكردند و علاوه بر آن، ممكن بود بر روي بعضي از وظايف ويژه، مستقيماً وارد عمل شوند. TPA گروهي مجازي است كه هيچ وقت به صورت فيزيكي در جايي تشكيل نشده و نخواهد شد، بلكه توسط اينترنت تشكيل جلسه ميدادند و ميدهند و بر رويپروژه نظارت ميكنند. هدف TPH ارائه تفسير و بازبيني توليدات LBCS است.

توليدات پروژه  توليدات پروژه عبارتند از:

الف) توليدات اصلي

 • فهرست كامل و جامعي از ترمهاي زمين- مرجع
 • فهرستي از تعاريف و نمونههاي كاربردي
 • سيستم طبقه بندي
 • روش رمزگذاري
 • سيستم تبديل
 • برنامهاي پايدار ب) توليدات فرعي
 • خلاصهاي از كار كارگاهي انجام شده
 • برگههاي گزارش
 • برگههاي مطالعاتي
 • گزارش آزمايش ميداني استانداردها
 • كتابخانه مرتبط
 •  On‐line منابع

كاربردهاي گوناگون LBCS  

 • ايجاد ابعاد انعطاف پذير
 • ايجاد سيستم رمزگذاري سلسله مراتبي
 • استفاده از تمامي سيستم هاي طبقه بندي پيشين
 • ايجاد ارتباط پايدار ميان: ابعاد- ويژگي ها- سيستم هاي طبقه بندي

نحوه برداشت و بهنگام سازی کاربری وضع موجود و فرم برداشت

مطالعات وضع موجود در خصوص نحوه استفاده از اراضي و ويژگي ها و خصوصيات كالبدي ساختمانها )بر پايه فرم برداشت( در چارچوب مشخصات ارائه شده در دو سيستم تيپ 12 و LBCS مبناي تنظيم و سازماندهي بانك اطلاعات مكاني و تدوين و تهيه نقشه هاي كاربري اراضي مي باشد.

مبناي تشكيل بانك اطلاعات جغرافيائي، نقشه هاي پايه شهر در مقياس 1:2000 و كدهاي متصل به قطعات كاربري ها بوده است.

سیستم کد گذاری قطعات

با توجه به مطالب مذكور، سيستم كد گذاري بانك اطلاعات جغرافيائي طرح به شرح ذيل خواهد بود:

كد اصلي قطعه

كد شـناسـايي منحصر به فرد هر قطعه كه كد اصلي ناميده مي شود، شامل عدد 12 رقمي به شرح ذيل مي باشد:

كد شناسنامه به دو صورت پيوسته و متمايز با فيلد مستقل در بانك اطلاعاتي طراحي مي شود و به صورت عددي خواهد بود.

2كد شناسه شهرداري

دومين كد شناسه هر قطعه (كد شناسه شهرداري) مي باشد و در برگيرنده فيلد ID دريافت شـده از سوي شهرداري کارفرما است.

كد رديابي قطعات تغيير يافته

سـومين كد، شـامل كد گذاري قطعاتي اسـت كه در زمان برداشت اطلاعات نسبت به نقشه پايه (ارائه شده از طرف شهرداري کارفرما ) تغييراتي از جمله تفكيك، تجميع را در بر داشـته اند و به منظور به هنگام سـازي فيلد ID (كد شـناسه شهرداري) براساس فرمول ذيل تنظيم گرديده است

كدهاي پستي

چهارمين گروه كد، شـامل بازه اي از كدهاي پستي است كه بر روي هر قطعه توسط اداره پست نصب شده است و توسط برداشتگر در فرم برداشت ثبت شده است.

تشكیل بانك اطلاعات مكان و نحوه لایه بندی اطلاعات

لايه بندي اطلاعات جهت دستيابي به تعداد مكان هاي فعاليتي واقع در هر قطعه، نقشه كاربري اراضي طبقه همكف و نقشه كاربري غالب قطعه، به شرح ذيل مي باشد:

توجه : كليه جداول اطلاعاتي در بانك اطلاعات و لايه هاي اطلاعات shape ها در فرمت mdb و فيلد كد شناسه اصلي به عنوان فيلد مشترک در نظر گرفته شده است.

بانك اطلاعات مكان

لايـه اطلاعـات مكـان هـاي فعـاليـت در هر قطعـه بـه تفكيك نوع فعاليت بر مبناي كد چهار رقمي LBCS به منظور اتصــال كليه اطلاعات عملكردها به فايل قطعه، اطلاعات عملكردها در قالب فايل mdb طراحي گرديده و به فايل Parcel به واسـطه فيلد كد شـناسـه اصلي مرتبط(Relate) شده است. بنابراين مشخصات جدول اطلاعاتي فايل Parcel شامل فيلدهاي ذيل در محيط GIS خواهد بود.

جدول شماره 1: فيلدهاي اطلاعاتي فايل Parcel

Field nameField proTyeشرح
Main – id – cod21Doubleکد شناسه اصلی Main Identity Code
Main – id – cod21Doubleکد شناسه شهرداری Municipality dentity Code
Detc – cod21DoubleDetection code کد ردیابی

جدول شماره 2: بانك اطلاعات عملكرد مكان هاي واقع در هر قطعه بر مبناي سيستم LBCS

Field nameField proTyeشرح
Main – id – cod21Doubleکد شناسه اصلی Main Identity Code
of Post – cod21Doubleکد پستی از of Post code
to Post – cod21Doubleکد پستی تا to Post code
Zon – Num1Short intشماره منطقه Zone number
dis -Num4Short intشماره حوزه District number
blk -Num3Short intشماره بلوك block number
par -Num3Short intشماره قطعه Parcel number
Stg -Num1Short intشماره طبقه Stage Number
loc -Num1Short intشماره مکان Location Number
   کد کاربری مکان) LBCS( چهار رقمی
Loc – LBCS -4Chr4Short intLocation control (LBCS,4Chracter)
   عنوان دقیق عملکرد مکان
Title – loc – func211 کاراکترText

Title of accurate location

Function

Comment122 کاراکترTextتوضیحات Comment

نقشه كاربري اراضي وضع موجود

لايه بندي اطلاعات به منظور استخراج نقشه كاربري اراضي در وضع موجود در دو سيستم طبقه بندي كاربري اراضي در تيپ 12 و طبقه بندي كاربري ها براساس سيستم LBCS خواهد بود.

نقشه كاربري اراضي طبقه همكف شهر( landuse)

به منظور توليد نقشـه كاربري اراضي در طبقه همكف بر مبناي سيستم طبقه بندي تيپ 12 به شرح جدول 3 خواهد بود.

اين لايه با نام Lot و به فرمت Shape File به منظور تهيه نقشـه كاربري اراضـي طبقه همكف با توجه به مندرجات جدول ذيل ساخته مي شود.

مشخصات جدول لايه اطلاعات كاربري اراضي طبقه همكف( Land Use)

 1. براساس كد بندي مندرج در جدول الف (تيپ 12)
 2. كد مكان براساس شماره هاي تنظيم شده براي مكان هاي واقع در طبقه همكف مي باشد.
نقشه كاربري قطعه بر مبناي طبقه بندي تيپ 12

با توجه به اينكه فعاليت هاي مكان گزيده در قطعه، صــرفاً در طبقه همكف خلاصــه نمي گردد، و از طرفي ثبت موقعيت مكاني فعاليت ها (عملكرد) در ســاير طبقات، در مقياس مطالعات طرح تفصــيلي نمي گنجد. بنابراين عملكرد قطعه بر مبناي طبقه بندي تيپ 12 نيز تهيه شده است.

ـــ توجه: عملكرد قطعه در قالب فرمولي خواهد بود كه در كار گروه تخصصي GIS شوراي مهندسين مشـاور تهيه كننده طرح بازنگري تفصـيلي شهر شيراز مورد توافق و به تصويب شوراي هماهنگي و به تائيد كارفرما رسيده است.

نقشه عملكرد قطعه بر مبناي سيستم LBCS

به منظور تعيين عملكرد قطعه و توليد نقشـه مرتبط به عنوان يكي از اسناد تعيين كننده كاربري اراضي وضـع موجود در سـيسـتم LBCS، طبقه بندي كاربري ها در سـيسـتم LBCS به شـرح جدول 3 مي باشد.

روش طبقه بندي كاربري هاي شهري موضوعي است كه در تمامي طرح هاي شهري مطرح مي باشد .اين امر به دليل فقدان يك نظام مدون و اسـتاندارد كه منجر به ارزيابي كاربري هاي شهري مي شود، در اين مرحله براي انجام طرحهاي شـهري مشـكلات فراوان را ايجاد كرده اسـت، به همين سبب نيز مشــاوران طرح هاي فوق به تدوين و نظم بخشــي، طبقه بندي كاربري هاي شــهري مي پردازند .استانداردهاي موجود كه در شرح خدمات تيپ به مشاوران ارائه گرديده است، به هيچ وجه با واقعيتهاي روز جوامع شـهري مطابقت ندارد علاوه براين تحول شـهرها با سـرعت روز افزون نيز با شرح خدمات تيپ طرحهاي شهري كشور كه متعلق به سالها پيش و ديدگاه هاي قديمي است پاسخگوي نياز برنامه ريزان نمي باشد.

امروزه براي انجام طرحهاي شـهري با استفاده مستقيم از پايگاه اطلاعات جغرافيايي شهري (GIS) به شـيوه هاي روشـن و ديدگاههاي شـفاف در ارتباط با جزئيات تهيه اين پايگاه ها احتياج مي باشـد، كه تاكنون در كشـور طرح نگرديده اسـت. در نتيجه با انگيزه بررسـي شـيوه هاي نوين در سـطح جهاني ،مشــاوران طرح بازنگري طرح تفصــيلي شــيراز در پي جلســات هماهنگي اين طرح، نظام طبقه بندي “LBCS” را طرح نموده و به بررسي آن پرداختند.

معرفی نظام طبقه بندی کاربری اراضی (LBCS[1])

در پي چالش هاي گوناگون براي تعريف طبقه بندي كاربري اراضــي شــهري در محافل علمي دنيا ،انجمن برنامه ريزان آمريكا (APA[2]) به منظور طبقه بندي كاربري اراضي شهري ديدگاه نويني را ارائه نموده اسـت. اين ديدگاه در واقع بهنگام نمودن اسـتاندارد طبقه بندي) SLUCM مي باشـد. اين اسـتاندارد جديد، ديدگاه ويژه اي را براي بررسـي موضـوع كاربري اراضي در پيش گرفته است. APA اين اسـتاندارد را “LBCS” نام نهاده است. آنچه ” LBCS” را از ديگر استانداردهاي طبقه بندي مانند “SLUCM” متمايز مي نمايد، بررســي پديده كاربري اراضــي از ابعاد گوناگ ون اســت كه در مجموع منجر به تعريف كاربري مي گردد. به ديگر ســخن كاربري مفهومي اســت كه از كنار هم قرار گرفتن چندين شاخص و بعد تعريف مي گردد.

“LBCS” مـدل ثـابتي را براي طبقـه بنـدي كـاربري هاي زمين با توجه به ويژگي هاي آن ارائه مي نمايد. اين استاندارد براساس يك مدل چند بعدي طبقه بندي شكل گرفته است. منطق “LBCS” نگاه تك بعدي به كاربري زمين را كافي نمي داند

معرفی ابعاد پنج گانه “LBCS”

همانگونه كه اشــاره شــد “LBCS” مدل معيني را براي طبقه بندي كاربري هاي زمين براســاس ويژگيهـاي آن ارائه مي كند. اين مدل، تعريف طبقه بندي كاربريهاي زمين را با اصــلاح كردن طبقه بنديهاي سنتي به چند بعد بسط مي دهد اين پنج بعد عبارتند از:

ـ بعد فعاليت( Activity)

ـ بعد عملكرد يا كاركرد( Function)

ـ بعد گونه هاي ساختماني( Structure)

بعد ويژگي هاي توسعه سايت(Ownership )

هر بعد داراي مجموعه ،دسـته ها و زير دسـته هاي خاص خود اسـت. اين ابعاد چندگانه امكان كنترل دقيق طبقه بندي زمين را براي استفاده كنندگان فراهم مي كنند.

آنچه كه “LBCS” به آن توجه ويژه داشــته اســت. توجه به ايجاد پايگاه اطلاعات كاربري زمين در محيط “GIS” و توسـط كامييوتر بوده اسـت. در مدل هاي قديمي پايگاه اطلاعات هر سلول از پايگاه اين سـلول به نسـبت مقياس نقشـه مي تواند قطعه زمين، بلوک شـهري، حوزه هاي شهري و… باشد. داراي يك مشـخصـه كاربري زمين بوده اسـت. به ديگر سـخن پايگاه اطلاعات تنها با يك ستون به توصيف كاربري زمين مي پرداخته است. اما با ارائه ابعاد پنج گانه براي كاربري زمين توسط “LBCS” هر سلول نقشه داراي پنج بعد مذكور مي باشد كه مجموع اين پنج بعد كاربري زمين را توصيف خواهند نمود و اين به آن معناسـت كه پايگاه اطلاعات كامييوتري نيز پنج سـتون فقط براي كاربري اختصاص خواهد داد. يعني تعداد ستون هاي مربوط به كاربري بايد به تعداد ابعاد برابر باشد.

استانداردهاي طبقه بندي زمين- مرجع، مدلي پايدار براي طبقه بندي كاربري هاي  زميني است كه بر روي خصوصيات چندبعدي خود استوار است. با استفاده از اين مدل، تصويري كه از طبقه بندي كاربري هاي  زمين وجود داشت، با استفاده از تصحيح طبقه بندي هاي قديمي و ايجاد چندين بعد جديد، مانند فعاليتها، عملكردها، نوع بنا( ساختار)، خصيصه توسعه مكان و محدو مالكيتي، گسترش پيدا كرد. هر كدام از اين ابعاد داراي طبقات و زير طبقات مختص به خود هستند. اين ابعاد چندگانه به استفاده كنندگان، اجازه كنترل دقيق بر روي طبقه بندي هاي كاربري زمين را ميدهد.

طبقه بندي كاربري هاي  زمين در چند بعد به زبان پايگاه داده ها، به معني اضافه كردن حوزه هاي  نو به پايگاه داده هاي كاربري زمين است. بنابراين بايد كل تعداد حوزه هاي  كاربري زمين در پايگاه داده ها، با تعداد ابعاد برابر باشد. به عبارت ديگر، هر مورد در پايگاه داده ها، نه در يك حوزه كاربري زمين، كه در چند حوزه طبقه بندي ميشود، تعداد ابعاد نيز به نوبه خود، به هدف اطلاعات بستگي خواهد داشت.

البته تعداد ابعاد كاربري زمين لزوماً همين پنج بعد نيسـتند. بلكه اين پنج بعد توسط “APA” پيشنهاد شده اند. برنامه ريزان بنا به نوع مطالعه و طرح خود مي توانند اين ابعاد را اضافه و يا حذف نمايند. اين امر به اهداف مطالعات و بررسـي ها باز مي گردد. ابعاد پنج گانه پيشنهادي “LBCS” بيشتر از جنبه برنامه ريزي محلي مدنظر بوده است. در ادامه به بررسي اين ابعاد پنج گانه خواهيم پرداخت:

فعاليت (Activity)

به كاربرد عملي زمين براساس ويژگي هاي قابل مشاهده آن اشاره دارد. اين بعد آنچه را كه عملاً انجام مي شود به زبان قابل درک و عملي توصيف مي كند )مبلاً كشاورزي، خريد، توليد، حركت وسيله نقليه و غيره( به عنوان مبال يك فعاليت داراي تنها به فعاليت فيزيكي در ساختمان يا محوطه آن اشاره مي كند كه ممكن اســت يك دفتر وكالت، يك نهاد غير انتفاعي، يك دادگاه، يك شــركت گروهي يا هر كـاربري اداري ديگر را در بر گيرد. بـه همين ترتيـب كاربري مســكوني، در خانه هاي تك خانواري، ساختمانهاي چند خانواري، خانه هاي پيش ساخته، يا هر نوع مسكن ديگري به عنوان فعاليت مسكوني طبقه بندي مي شود.

اشاره دارد به استفاده واقعي(حقيقي) از زمين مرجع و ويژگي هاي قابل مشاهده آن. بعد فعاليت در حقيقت تشريح ميكند كه چه عملي به صورت فيزيكي و قابل مشاهده(مانند كشاورزي، خريد و فروش، توليدي، حمل و نقل  و …) اتفاق ميافتد. بعد فعاليت،  ارتباطات فيزيكي و قابل مشاهده ميان شهروندان، كالاها و مكان را بيان مينمايد. به عنوان نمونه فعاليت اداري تنها اشاره دارد به فعاليت فيزيكي انجام شده در بناها، مانند مسئوليت حقوقي، موسسات غيرانتفاعي، دادگاهها، اداره شركتها و يا ساير كاربري هاي  اداري.

بطور مشابه واحدهاي تك خانواري، ساختارهاي چندخانواري و خانه هاي توليدي و يا ساير انواع بناها تحت عنوان فعاليت مسكوني طبقه بندي ميشوند. براي داده هاي فعاليت، بهترين كسي كه ميتواندفعاليت ها را شناسايي كند، برنامهريز محلي مسئول كاربري زمين و منطقه بندي است.

عملكرد (Function)

به عملكرد اقتصادي يا نوع تشكيلاتي كه از زمين استفاده مي كند اشاره مي نمايد. هر كاربري زمين با نوع تشـكيلاتي كه كاربري در خدمت آن اسـت مشـخص مي شـود. اصـطلاحات كاربري زمين، مانند كشـاورزي، تجاري، صـنعتي به موسسات مربوط مي شوند. نوع عملكرد اقتصادي كه كاربري زمين در خدمت آن اســت در اين بعد طبقه بندي مي شــود و مســتقل از فعاليت واقعي روي زمين اســت. اين تشـكيلات ممكن اسـت فعاليتهاي متنوعي را در سـاختمانهاي خود انجام دهند اما در خدمت تنها يك عملكرد هســتند. به عنوان مبال دو قطعه زمين اگر متعلق به يك تشــكيلات باشــند، داراي عملكرد واحدي خواهند بود حتي اگر يكي ساختمان اداري و ديگري يك كارخانه باشد.

اشاره دارد به عملكرد اقتصادي و يا نوع بنايي(تشكيلاتي) كه از زمين استفاده ميكند. تمامي كاربري هاي  زميني ميتوانند با استفاده از نوع بنايي(تشكيلاتي) كه به آنها خدمات ميدهند، مشخص شوند. نوع عملكرد اقتصادي كه توسط كاربري زميني به آنها خدمات داده ميشود، در اين بعد قرار دارند كه بستگي به فعاليت واقعي دارد كه بر روي زمين انجام ميشود. تشكيلات مختلف ميتوانند داراي فعاليت هاي مختلفي در بناهاي خود باشند، درحاليكه داراي عملكردهاي واحد هستند. به عنوان نمونه، دو قطعه متفاوت متعلق به يك تشكيلات در يك طبقه عملكردي قرار ميگيرند، حتي اگر يكي بناي اداري و ديگري كارگاه باشد. اصطلاحات كاربري زمين، مانند كشاورزي، تجاري، صنعتي و … به موسسات مربوط ميشوند. نوع عملكرد اقتصادي كه كاربري زمين در خدمت آن است، در اين بعد طبقه بندي مي -شود و مستقل از فعاليت واقعي بر روي زمين است. براي داده هاي عملكرد، ميتوانيد از كدهاي قديمي SLUCM يا SIC استفاده كنيد. به عنوان نمونه عملكرد يك كافيشاپ با عنوان خرده فروشي مشخص ميشود، اما فعاليت آن خوردن و نوشيدن است.

براي تهيه نقشه بعد عملكرد، به دقت زيادي نياز است، زيرا فعاليت را ميتوان مشاهده و طبقه بندي نمود، اما عملكرد و سازمان فضايي آن با مشاهده مشخص نخواهد شد. بعد عملكرد بسيار شبيه به طبقه بندي-هاي مرسوم و سنتي در كشور ما است. به عنوان مثال كدبندي كاربري تيپ 12  از نگاه تشكيلاتي به كاربري ها پرداخته است.

ساختار (Structure)

به نوع ســازه يا بناي واقع در زمين اشــاره دارد. اصــطلاحات كاربري زمين، يك ويژگي ســاده اي يا سـاختماني را بيان مي كنند كه به اسـتفاده از فضـا )در يك سـاختمان( يا زمين )وقتي كه بنايي وجود ندارد( اشـاره دارد. اصطلاحات كاربري زمين، مانند خانه تك خانواري، ساختمان اداري، انبار، ساختمان بيمارسـتان يا بزرگراه، ويژگي ساختماني را توصيف مي كنند. اگر چه بسياري از فعاليت ها و عملكردها با سـاختمان هاي خاص ارتباطي نزديك دارند، اما هميشه اين گونه نيست. بس ياري از ساختمانها، غالباً مورد استفاده اي دارند كه با كاربري اوليه آنان متفاوت است. مبلاً يك ساختمان مسكوني تك خانواري ممكن است به عنوان يك دفتر اداري نيز مورد استفاده قرار گيرد.

اشاره دارد به نوع ساختار يا بنا بر روي زمين و تأسيسات موجود در فضا(در داخل بنا) و يا بر روي زمين( وقتي كه بنايي موجود نباشد). اين بعد به ويژگي كلي توسعه كالبدي زمين اشاره دارد. خانه هاي تك خانواري، بناهاي اداري، انبارها، بيمارستانها و يا بزرگراهها علاوه بر مسائل ديگر، داراي ويژگي هاي ساختاري مشخص نيز هستند. بسياري از فعاليت ها و عملكردها در ارتباط نزديكي با ساختار هستند، اما اين مسئله هميشگي نيست. در اين بعد توجه به اين مساله ضروري است كه از بسياري از بناها، استفاده هايي  غير از استفاده اصلي ميشود، به عنوان نمونه ممكن است از ساختار مسكوني تك خانواري به عنواناداره استفاده شود.

براي داده هاي گونه ساختماني، ادارات ساختماني يا مالياتي و بنگاه هاي  معاملات مسكن، ممكن است اطلاعاتي درباره وضعيت سايت داشته باشند. اما توجه داشته باشيد كه از تمام اين داده ها نميتوان به طور مستقيم و خام استفاده كرد، زيرا اين ادارت از طبقه بندي يكساني استفاده نميكنند. براي ويژگي توسعه سايت، هر نوع عكس هوايي جديد كه به منظور نقشه برداري  تهيه شده باشد،  مفيد خواهد بود، بويژه اگر اين كار با نقشه هاي  GIS منطبق باشد، ويرايش اسناد پايگاه داده ها آسانتر خواهد بود.

ويژگي توسعه سايت(Site)

به ويژگي كلي توسعه كالبدي زمين اشاره دارد. اين ويژگي آنچه را كه در زمين واقع است با اصطلاحات كلي كالبدي توصيف مي كند. در مورد غالب كاربري هاي زمين صرفاً به اين اكتفا مي شود كه سايت ،سـاخته شـده اسـت يا خير. اما همه سايت هايي كه فاقد توسعه مشهود باشند، نمي توا ن ساخته نشده محســوب كرد، برخي كاربري ها مانند پارک ها و فضــاهاي باز كه غالباً تركيب پيچيده اي از فعاليتها ،عملكردها و سـاختمان ها را دارا هسـتند، نياز به طبقه بندي مسـتقل از ساير ابعاد دارند، اين بعد شامل طبقه هايي است كه ويژگي كمي توسعه سايت را توصيف مي كنند.

اشاره دارد به خصيصه توسعه فيزيكي زمين، كه توصيف ميكند چه چيزي برروي زمين قرار دارد. براي اغلب كاربري هاي  زميني، اين خصيصه اشاره دارد به توسعه يافتگي و يا توسعه نيافتگي يك مكان. اما اين موضوع حائز اهميت است كه تمامي مكانهايي را كه توسعه قابل مشاهدهاي در آنها يافت نميشود، نمي- توان به عنوان توسعه نيافته در نظر گرفت. اين در حالي است كه بعضي از كاربري هاي  زميني مانند پاركها و فضاهاي باز را كه اغلب داراي اجزاي مختلفي از فعاليتها، عملكردها و ساختارها هستند، را بايد در بعدي مستقل از ساير ابعاد طبقه بندي كرد. اين بعد شامل طبقه هايي است كه ويژگي كمي توسعه سايت را توصيف ميكنند.

مالكيت (Ownership)

به رابطه ميان كاربري و حقوق اراضي اشاره دارد. از آنجا كه عملكرد غالب كاربري هاي زمين يا دولتي اسـت و يا خصـوصـي و نه هر دو، تشخيص ويژگي مالكيت به نظر ساده مي رسد. اما اتكاي صرف به ويژگي عملكردي، ممكن اســت برخي كاربري ها مانند پاركهاي خصــوصــي، تئاترهاي خصــوصــي، استاديوم هاي خصوصي، زندانهاي خصوصي و مالكيت مركب خصوصي و دولتي را مبهم باقي بگذارد.

اشاره دارد به ارتباط بين كاربري و حقوق زمين. از زماني كه عملكرد اغلب كاربري ها بصورت عمومي(دولتي)  يا خصوصي و نه هر دو درآمد، تمايز گذاشتن بين خصيصه هاي مالكيت ضروري به نظر ميرسيد. از طرفي توجه تنها به خصيصه عملكرد ممكن است باعث مبهم شدن بعضي از كاربري ها مانند پاركهاي خصوصي، تئاترهاي همگاني، استاديومهاي خصوصي، زندانهاي خصوصي و مالكيت هاي  هم دولتي و هم خصوصي بشود. علاوه بر اين موارد، بعضي ابزارهاي قانوني، باعث ايجاد محدوديت براي فعاليت ها و عملكردهاي زميني ميشود، كه اين بعد، اين اجازه را به ما ميدهد تا خصيصه هاي مالكيتي را با دقت و شفافيت بيشتري طبقه بندي كنيم.

براي ويژگي مالكيت، به طبقه بندي محلي يا داده هاي بنگاه هاي  املاك نيازمنديم، بعضي از اين اطلاعات را  مي توان با استفاده از اسناد مالياتي بنگاه هاي  املاك به راحتي به دست آورد، اما براي موقوفات و نظاير آن بايد از برنامه ريزان محلي كمك گرفت.

استفاده از استاندارد طبقه بندي LBCS، در بعد مالكيت به جهت تفاوتهاي ساختاري در نظام مالكيت در كشور ايران با كشور آمريكا، ممكن نيست.

ويژگي هاي سيستم رمزگذاري LBCS 

كدگذاري در مقابل طبقه بندي(كدگذاري مستقل از طبقه بندي است):

ميتوانيد از هر دسته كدي كه مي -خواهيد، استفاده كنيد، نه، تنها كد چهار رقمي كه در اينجا ذكر شده است. اگرچه وقتي از كدهاي چهاررقمي استفاده ميكنيد بعضي از ابزارهاي خودكار مستقيماً و بدون نياز به  جدول واسطه، قابل استفاده خواهند بود. با اين حال، توجه داشته باشيد كه كدگذاري ارتباطي با طبقه بندي ندارد. ممكن است شما به جاي 2000،1000، 3000 و … از كدهاي 1C3 ،B2 ،A، يا كد الفبايي شمارهاي ديگر يا شبيه به آن استفاده كنيد. تنها به خاطر سادگي استفاده از اعداد، ما در پايگاه داده ها، از اين اعداد چهار رقمي استفاده كردهايم.

برچيدن طبقه بندي ها:

شما ميتوانيد در صورتيكه بعضي از طبقه ها  مورد نياز نيستند، آنها را كنار گذاشته، يا از يك طبقه بالاتر(يعني كليتر) استفاده كنيد. برعكس، اگر درون يك طبقه به جزئيات زيادي نياز داريد، ميتوانيد با ساختن زيرطبقه ها ، نياز خود را برآورده سازيد. شما ميتوانيد تا جايي كه ويژگي كاربري زمين در طبقه كلي بالاتر داراي مفهوم است، زيرطبقه بسازيد.

سطوح كدگذاري تركيبي:

ميتوانيد از سطوح تركيبي استفاده كنيد. احتمالاً كدگذاري يك دسته از مدارك در بالاترين سطح، دستة ديگر در سطح دوم، دستة بعد در سطح سوم و … در تمام پايگاه هاي  داده ها اجتناب ناپذير خواهد بود، تا زمانيكه تركيب سطوح كدگذاري در بالاترين سطح كدگذاري شده، انجام شود، مشكلي پيش نخواهد آمد. به همين ترتيب ميتوانيد سطوح كدگذاري را ميان ابعاد و حتي يك بعد خاص باهم تركيب كنيد. مثلاً ميتوانيد يك بخش از جامعه را در سطح 4 رقمي و ديگري راتنها در بالاترين سطح كدگذاري نماييد. يا مثلاً همه زمينهاي مسكوني را در سطح 4 رقمي و بقيه زمين-ها را در بالاترين سطح كدگذاري نماييد. تمام اين تبديلها امكان پذيرند.

نقشه هاي  منطقه بندي در مقابل طبقه بندي هاي كاربري زمين:

هرگز يك رابطه يكبهيك ميان بخشهاي منطقه بندي و طبقه بندي كاربري زمين وجود ندارد. در بخشهاي منطقه بندي از گروهبنديهاي كلي ويژگي هاي كاربري چندگانه زمين براي تنظيم كاربري هاي  زمين استفاده ميشود و اين گروهبنديها ناشي از قدرت قانوني هر جامعه است. به همين دليل است كه ما نميتوانيم يك دسته كلي و همگاني از طبقه بندي هاي منطقه بندي، نقشه هاي  منطقه بندي، رنگ هاي  منطقه بندي و … را داشته باشيم. با اين حال مي- توان اصول LBCS را براي تعريف فهرست هايي از كاربري زمين كه توسط بخشهاي منطقه بندي تنظيم شده اند( مانند مجاز، ممنوع، كاربري هاي  خاص، كاربري هاي  ممكن، كاربري هاي  استثنائي و …) به كار برد.

در مجموع مي توان ويژگي هاي LBCS را برشمرد:

 • مدلي پايدار
 • تمامي ويژگي هاي كاربري زمين را طبقه بندي ميكند.
 • نگرش چندبعدي را گسترش ميدهد.
 • تمامي ابعاد داراي يك سيستم رمزگذاري هستند.
 • هر سيستم رمزگذاري داراي طبقه هايي است.
 • تمامي طبقه ها داراي يك سري لايه هستند.
 • هر لايه، متمايزكنندة ويژگي هاي كاربري زمين است.

همچنين ميتوان درسهاي زير را از پروژة طبقه بندي زمين- مرجع گرفت:

 • كاربري زمين چند بعدي است.
 • يك بعد به تنهايي قادر به تعريف تمام ويژگي هاي كاربري زمين نيست.
 • بايد از هر يك از ابعاد در جاي مناسبش استفاده كرد.
 • سازگاري اين سيستم با ساير سيستم هاي طبقه بندي.

 تبديل ساير سيستم هاي طبقه بندي كاربري زمين به LBCS 

همانطور كه اشاره شد، سيستم LBCS به سيستم هاي ديگر قابل تبديل است و بالعكس. در جدول زير چگونگي برقراري ارتباط مابين سيستم LBCS و ساير سيستم هاي رايج طبقه بندي كاربري زمين آورده شده است.

جدول 3-2: چگونگي برقراري ارتباط مابين LBCS و ساير سيستم هاي طبقه بندي كاربري زمين

رديفسيستممفهوم LBCS
  1 SLUCMكاربري زمينتمامي ابعاد
  2  NAICMاقتصاديعملكرد
  3 SICاقتصاديعملكرد+ مختلط
  4  Andersonپوشش زمينتوسعه محوطه
  5  BOCA/Building codesساختاريساختار
  6FGDS(كاداستر)سلسله مراتبيبستگي دارد
  7FGDS(حمل و نقل)پوشش زمينساختار
  8FGDS(گياهي)موضوعيساختار
  9FGDS(تسهيلات)موضوعيساختار
  10FGDS(تأسيسات)كاربري زمينساختار
  11IAAOكاربري زمينعملكرد+ ساختار+ مالكيت
  12 ITEمختلطفعاليت+عملكرد+ساختار
  13  USGSDLG‐Eموضوعيفعاليت+عملكرد+ساختار
  14  USDA: LESAمختلطفعاليت+عملكرد+ساختار
  15USDA(خاكها و زمينهاي كشاورزي)پوشش زمينفعاليت+توسعه محوطه 
  16DOEمختلطفعاليت+ ساختار

 www.planning.org/lbcs  :منبع

ابعاد پنجگانه LBCS

نمودار : ابعاد پنجگانه LBCS   www.planning.org/lbcs  :منبع

 

منابع مورد استفاده 

به منظور ايجاد ابعاد 5گانه، نياز به داده ها و اطلاعات گوناگوني است كه ميتوان برخي از آنها را با استفاده از منابع زير تأمين نمود:

 • نقشه هاي كاربري زمين
 • نقشه هاي تفكيكي قطعات زمين
 • تصاوير ماهوارهاي
 • عكس هاي هوايي
 • داده هاي مربوط به اداره ماليات
 • داده هاي مربوط به شهرداري.

ضرورت استفاده از “LBCS”

هدف اصلي “LBCS” اين است كه تنوع وسيع داده هاي مربوط به زمين كه امروزه در مقياس هاي محلي، منطقه اي و ملي در قالب ها و نظام هاي طبقه بندي گوناگون گردآوري مي شــوند، اســتاندارد شود؛ به طوري كه با يكديگر سازگار بوده و بتوان به آساني داده ها را بين سازمان ها و موسسات جابجا و از آنها استفاده كرد. در اين شيوه امكان استفاده از داده هاي ديگران هم به صورت افقي، يعني از يك محدوده جغرافيايي تا محدوده ديگر و هم به صورت عمودي، يعني ميان سازمان هاي ملي، منطقه اي و محلي را فراهم مي سازد.

به زبان سـاده استفاده از “LBCS”موجب مي شود تا اطلاعات و مطالعات همچنين پايگاه اطلاعات كاربري زمين براي برنامه ريزان خوانا و قابل درک باشد .””LBCS”” زبان مشترک برنامه ريزان در زمينه طبقه بندي كاربري است.

از سوي ديگر طبقه بندي هاي سنتي در عمل نشان داده اند كه نمي توان تنوع وسيع كاربري ها را در قالب طبقه بندي تك بعدي خلاصه كرد و در عين حال اطلاعات مفيد در مورد آنها را نيز حفظ نمود.

“”LBCS”” با ارائه نظام چند بعدي خود موجب گرديده تا هر كاربري از ديدگاه هاي گوناگون مورد دقـت قرار گيرد. بـه گونه اي كه ابعاد چندگانه مفهوم يك كاربري را در كنار يكديگر كامل مي كنند و برنامه ريز با تكيه بر آنها مي تواند به تحليل هاي مفيد دست يابد.

نكته قابل اهميت ديگر توسـعه روز از پايگا ه اطلاعات و كامييوتر در زمينه ايجاد اطلاعات اسـت. شيوه هاي متنوع فراوان در زمينه ايجاد پايگاه هاي اطلاعات نيز از مواردي است كه موجب سردرگمي برنامه ريزان در امر مطالعات كاربري زمين اسـت .””LBCS”” با ارائه اسـتاندارهاي مشـخص و مدون در زمينه ايجاد پايگاه اطلاعات جغرافيايي) GIS( گام ديگري در زمينه ايجاد زبان مشــترک ميان برنامه ريزان برداشته است.

در مجموع مقصـود “”LBCS”” طراحي يك پروتكل انعطاف پذير و سـازگار با تغيير شـرايط و فن آوري هاست.

اهداف مورد بررسی براساس LBCS در وضع موجود

پس از بررسـي مباني نظري “”LBCS”” توسـط مشـاوران بازنگري طرح تفصـيلي اصول كلي اين نظام در طبقه بندي هاي وضع موجود در نظر گرفته شد.

اهداف استفاده از اين نظام را مي توان موارد زير بيان نمود:

 1. شــفاف تر نمودن طبقه بندي كاربري براي گويا نمودن كاربري ها و عدم اختلاط طبقات به لحاظ مفهومي
 2. ارائه طبقه بندي مطابق با ويژگي هاي محلي و بومي
 3. ارائه طبقه بندي مطابق با نيازهاي برنامه ريزي

پس از انجام مطالعات بر روي نظام طبقه بندي “”LBCS”” . ترجمه سناد و مدارک طبقه بندي ارائه شـده، اسـتفاده از بعد عملكرد(Function) مناسب به نظر رسيد. طبقه هايي كه با واقعيت هاي بومي مطابقت نداشتند نيز حذف و در نهايت برخ طبقات نيز به اين طبقه بندي اضافه گرديد.

آنچه در اين ميان از اهميت ويژه برخوردار است استفاده از بعد عملكرد مي باشد كه به لحاظ ماهيت با طبقه بندي هاي گذشته مشابه مي باشد.

در نهايت طبقه بندي كه ارائه مي شود حاصل تركيب روش هاي گذشته، با مفاهيم “”LBCS”” در زمينه بعد عملكرد مي باشد.

جدول3: طبقه بندي عملكردها درسيستم “LBCS” وتطبيق آن باتيپ 12

آموزش پیاده سازی کد های استاندارد RGB سیستم LBCS در GIS

به صورت کلی کاربری ها شامل 29 دسته هستند که در عکس زیر کدهای RGB هر یک از رنگ ها مشخص شده است

کد RGB سیستم LBCS در GIS

جهت پیاده سازی این کدها بعد از سیمبولوژی لایه کاربربری بر اساس فیلد کاربری روی رنگ کاربری مورد نظر در قسمت Table of content کلیک میکنیم سپس

lbcs در gis

بعد یک color select باز میشه و ان را روی حالت RGB قرار بدین و کدهای مورد نظر را تایپ کنید

  1. Land base classification standards

  1. American Planning Associated

دیدگاه کاربران
 • احمد خلیلی 13 آگوست 2021 / 2:18 ب.ظ

  سلام. عالیه. ممنون
  سوال: اگر قطعه ای را روی نقشه گوگل کنیم( مثلا” زمینی در شهرستان) چگونه بفهمیم چه رنگی دارد تا کاربری ان را کشف کنیم؟

  • a.esmailzadeh 17 آگوست 2021 / 8:37 ق.ظ

   کد رنگ کاربری ها را گذاشتم بر اساس اون میشه تشخیص داد

 • محمد 23 دسامبر 2021 / 5:57 ب.ظ

  اگر میشه طریقه استفاده دقیق از کد ها رو توضیح بدید یعنی در قسمت اول و دوم و سوم کد که در جدول پیدا کردیم قرار بدیم یا در قسمت اول کد گروه عمده رو قرار بدیم و در قسمت دوم کد گروه اصلی قرار بدیم و در قسمت اخر کد گروه فرعی رو قرار بدیم اگر اینطور باشه از کد زیر گروه چطور استفاده کنیم ممنون میشم بیشتر توضیح بدید با تشکر

  • a.esmailzadeh 24 ژانویه 2022 / 9:25 ب.ظ

   ان شاالله سر فرصت بله حتما

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها