سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

لغات تخصصی GIS و RS انگلیسی به فارسی

” لغات تخصصی GIS و RS

 

 1. atmospheric absorption : جذب اتمسفری

امواج الکترومغناطیسی به هنگام عبور از جو زمین، توسط ذرات ریز معلق و گازها در اتمسفر پخش (پراکنده) و یاجذب میشوند. گازهای موجود در جو زمین (مثل نیتروژن مولکولی و اکسیژن) و ترکیبات دیگر از قبیل بخارآب ،متان ،هیدروژن، هلیم و نیتروژن نقش مهمی در تغییر کمی و کیفی امواج تابش الکترومغناطیس دارند . وجود این ترکیبات در جو زمین سبب میشود که شفافیت وضوح در تصاویر ماهواره ای کمتر میشود و در تصاویر به دست آمده خطایی به نام خطای رادیومتریک ایجاد میکند . باندهایی از طیف انرژی الکترومغناطیسی را که هنگام عبور از اتمسفر توسط ترکیبات اتمسفر جذب و یا پخش  (پراکنده) نمی شود و بدون مانعی میتوانند از جو زمین عبور کنند را اصطلاحا پنجره جوی مینامند .

 1. Conflaction: ﺗﻠﻔﯿﻖ

ﻫﺪف از روﺷﻬﺎي ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﻃﯿﻔﯽ ﯾﮏ ﺳﻨﺠﻨﺪه ﯾـﺎ ﭼﻨـﺪ ﺳﻨﺠﻨﺪه ﺗﻮأم ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در واﻗﻊ، ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ روﺷـﻬﺎ اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﺑﻬﺘـﺮي ﺑـﺮاي ﻣﻔـﺴﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻣﮑـﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧـﺪ ﭘﺎﻧﮑﺮوﻣﺎﺗﯿﮏ ﺳﻨﺠﻨﺪه  ETM،(ﺑﺎﻧﺪ IRS-PAN ﮐﻪ ﺑه ترﺗﯿﺐ 15ﻣﺘﺮ و6 ﻣﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) و ﺑـﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﻮان ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻃﯿﻔﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي  ETM( ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي 1 ﺗﺎ 7) ﮐﻪ داﻣﻨﻪ آﻧﻬﺎ از ﻣﺤﺪوده ﻃﯿﻔﯽ ﻣﺮﺋـﯽ ﺗﺎ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﺣﺮارﺗﯽ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ، از روش ﺗﻠﻔﯿـﻖ ﺗـﺼﺎوﯾﺮ ﺑـﺮاي اﺳـﺘﻔﺎده ﮐــﺮدن ﻣﺰﯾﺘﻬـﺎي ﻣﮑﺎﻧﯽ ـ ﻃﯿﻔﯽ ﻫﺮ دو ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ.

ﺗﻠﻔـﯿﻖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫـﻮاره اي ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿـﺮد ﮐـﻪ ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ آﻧﻬـﺎ روﺷـﻬﺎي Brovey Transform ،Multiplicative  و  Principal Componentﻫﺴﺘﻨﺪ.

 1. : Bi-linear interpolation درونيابی دو خطی

درونیابی دوخطی يک تکنيک نمونه برداری که برای تصحيح هندسی تصويرها بکار می رود. تابع‌های درونیابی شده نباید از جمله‌های   یا   استفاده کند و تنها   که حالت دو خطی دو متغیر است استفاده خواهند شد.ایده اصلی درونیابی دو خطی این است که در ابتدا درونیابی در یک جهت انجام شود و پس از این کار مجدد درونیابی در جهت دیگر هم بدست بیاید. با وجود این که هر گام الگوریتم خطی هستند پاسخ نهایی بدست آمده دیگر خطی نیست.

درونیابی دو خطی به صورت زیر انجام میشود.

 1. Eccentricity : گريز از مركز

يکي از 6 عنصر کپلر است که شکل يک مدار را توصيف مي کند. در مدل مداري کپلر، مدار ماهواره بيضوي است با گريز از مرکز معيني از شکل بيضوي. وقتي e=0 باشد، بيضي تبديل به دايره خواهد شد و وقتي نزديک به يک (1) باشد بيضي بسيار کشيده و باريک مي شود.

 1. Emission : انتشار

هر پديده اي كه روي زمين مي باشد از خودش يكسري امواج ساطع مي كند كه با طيفهاي مختلف قابل شناسايي مي باشد. هدف خود را تابش الکترومغناطیسی به عنوان یک نتیجه از دمای جنبشی خود را منتشر می کند.

 1. Energy Source : منبع انرژي

منبع انرژي در سنجش از دور  ماهواره ها را به دو دسته  فعال و غير فعال تقسيم مي كند .

 1. Shapefile

یک فرمت ذخیره سازی داده های برداری(VECTOR)است که در سه نوع نقطه ای خطی و پلی گونی وجود دارند که در برگیرندهخصوصیات(shx)، شکل (shp)و مقادیر توصیفی (dbf)عوارض جغرافیایی است. یک SHAPEFILEدر مجموعه ای از فایل های مرتبط ذخیره شده وحاوی یک کلاس عارضه است.

 1. Segment : قطعه – پاره خط

یک مولفه هندسی است که مسیرها از آن ساخته  میشوند. یک قطعه شامل نقطه شروع ،نقطه پایان و تابعی است که خط مستقیم یا منحنی بین این دو نقطه را مشخص می کند. منحنی ها ممکن است دایره ای ،قوسهای بیضی شکل یا منحنی های بزیر باشند.

 1. : Spatial analysisتحلیل مکانی      

به فرایند بررسی موقعیت ها ، توصیفات و روابط عوارض در داده های فضایی از طریق هم پوشی و دیگر تکنیک های تحلیلی به منظور پاسخ به یک پرسش یا کسب دانش مفید گفته می شود. تحلیل های فضایی اطلاعات جدیدی را از داده های مکانی استخراج یا تولید می کنند.

 

 1. B-tree

ساختار داده ای درختی که برای اندکس گذاری داده در داخل یک پایگاه داده یا پیاده سازی فایل های سیستم استفاده می شوددر ساختار B-tree ،داده ها به صورت مجموعه ای از نودهای سلسله مراتبی ذخیره سازی میشوند که معمولا” در آن سه یا چهار سطح وجود دارد، تعداد سطوح محدودتر جستجوهای موثرتری را میسر میکنند ، زیرا اکثر نوده های داخل درخت در حین جستجو نیازی نیست که دنبال شوند .

 1. behavior

اعمال یا خصوصیاتی که یک شی در پایگاه دارد این اعمال توسط  مجموعه ای از قواعد در پایگاه داده مشخص میشوند

 1. breakline

خطی  در TINنظیر :  تپه ، جاده یا رودخانه که انقطاع مشخصی در شیب سطح را نمایش می دهد . هیچ مثلثی درTIN breakline  را قطع نمیکند ( به بیان دیگر، breakline  ها به عنوان لبه های مثلث enforce  میشوند) مقادیر  Z(ارتفاع) در امتداد breakline  میتواند ثابت یا متغیر باشند

 1. Method

در برنامه نویسی شی گرا به کلیه کارهایی که یک شی می تواند انجام دهد، گویند. به Method رفتار نیز اطلاق می شود.

 1. Monitoring

به معنای پایش بوده و به مجموعه عملیات هایی گفته می شود که برای بررسی و آگاهی از وضعیت یک سیستم یا اشیا مختلف در طول زمان صورت می گیرد.

 1. Metadata

در لغت به معنی فراداده است و اطلاعاتی نظیر زمان تهیه، شخص تهیه کننده، سیستم مختصات و … را درباره خود داده در اختیار قرار می دهد. به Metadata، داده درباره داده نیز می گویند.

 1. Multispectral scanner

دستگاهی  است که برروی  ماهواره ها وهواپیما یی که انرژی راازبخشهای چند گانه طیف الکترومغناطیس ثبت میکند نصب میشود

 1. Oblique Photograph

عکس هوای است که با دوربینی که محوران درزاویه ای بین صفحه افقی  وصفحه عمودی قائم برزمین واقع  شده گرفته شده عکسی با میل کم تنها سطح زمین رانمایش می دهد عکس بامیل زیاد شامل افق است

 1. Nadir

درعکس برداری هوایی به نقطه ای برروی زمین اطلاق می شود که بطور عمود درزیرمرکز پرسپکتیو عدسی دوربین قراردارد

 1. Parallax

جابجای ظاهری درموقیعت یک شی است هنگامی که ازدوزاویه مختلف مشاهده میشود

 1. Relief displacement : ترميم جابجايي

اعوجاج هندسی در عکس برداری عمودی با دور شدن از محل مركزعکس centerpoint) ) به سمت بیرون ظاهر می شود.

 • اعوجاجات در تصاویر ماهواره( رادار)
 • اعوجاجات مقیاس:

تصاویر در محدوده دورترین و نزدیک ترین نقطه به نادیر دارای مقیاس های متفاوتی میباشند

معمولا تصاویر در نزدیک ترین نقطه به نادیر فشرده تر هستند و دارای مقیاس صحیح تری میباشند

 • اعوجاجات رادیومتریک:

تغیر انرژی دریافتی نسبت به انرژی ارسال شده ، بخاطر دلایلی همچون عوامل جوی ، ارتفاع و … یکی از ویژگی های تصاویر رادار speckle است ، که عبارت است از تداخل امواج بازگشتی که سبب ایجاد دانه های ریز در تصویر میشود که با استفاده از فیلتر قابل رفع است

 • اعوجاجات هندسی:

سیستمهای تصویر برداری رادار ، سیستمهای اندازه گیری جانبی میباشند و این نوع فواصل اندازه گیری شده بر اساس تاخیر زمانی ارسال و دریافت پالس به دست میاید .

به علت همین نوع هندسه خاص تصویربرداری چندین نوع اعوجاج هندسی در شکل و اندازه عوارض پیش میاید.

 • مهمترین این اعوجاجات عبارتند از:
 • وارونگیLayover

پدیده وارونگی به علت اندازه گیری فاصله مایل در سیستمهای رادار پیش میاید. اين اعوجاج براي زاويه برخورد كوچك يا براي مناطقي با شيب تند اتفاق مي افتد، موجي كه از قله به سمت سنجنده بر مي گردد زودتر از موج برگشتي پاي كوه (تپه) به سنجنده مي رسد،اين مورد زماني اتفاق مي افتد،در نتیجه نقاط بالایی زودتر از نقاط پایینی شیء ثبت میشود و در يك تصوير رادار نتيجه اين اعوجاج جابجايي موقعيت قله و پاي عارضه ارتفاعي نسبت به سنجنده خواهد بود.

پدیده وارونگی برای اشیاء نزدیک به سنجنده نسبت به اشیاء دورتر شدیدتر خواهد بود

 • کوتاهشدگی : Foreshortening

این نوع اعوجاج باعث میشود که طول شیب دار رو به سنجنده،کوتاهتراز مقدار واقعی ثبت شود.

شیب هایی از زمین که با زاویه فرود صفر درجه برداشت میشود  دارای بیشترین کوتاه شدگی می باشند و تبدیل به یک نقطه میشوند همچنين در نتيجه Foreshortening سطح شيب دار مقابل سنجنده در تصوير روشن تر ظاهر خواهد شد.

 • سايه يا Shadow

سايه يا  Shadow در يك تصوير رادار به مناطقي اطلاق مي شود كه سيگنال رادار به آنها نرسيده باشد ، سايه ها با بودن ارتفاعاتي بوجود مي آيد كه مانع از رسيدن سيگنال رادار به عوارض پشت آنها مي شود .

 1. : Radiation تابش

انتشار انرژی به شکل امواج الکترومغناطیسی به سنجنده ميرسد.( به دو صورت radiation و Emission)

 1. : Radiometerطيف سنج

تجهیزات برای اندازه گیری انعكاسات طيفي پديده هاي زميني و استفاده از آن در نمونه گيري روي تصاوير،

دستگاه  (Analytical spectral devices )ASD

بطور کلی طیف سنجی به دو طریق انجام میشود:

1- طیف سنجی زمینی

2- طیف سنجی تصویری

 • توضيح طیف سنجی زمینی :

به کمک یک دستگاه قابل حمل و متصل به رایانه و از ارتفاعی کمتر از دو متر بازتاب پدیده مورد نظر دریافت و ثبت میشود.

 • توضيح طیف سنجی تصويري:

در طیف سنجی تصویری یک سنجنده چند طیفی ولی با تعداد باندهای بسیار زیاد با استفاده از یک سکو از منطقه تصویر برداری مینماید و بازتاب ثبت شده در هر باند بصورت تصویر نمایش داده میشود.و باتوجه به تعداد زیاد باندها در هر تصویر بر اساس بازتابهای ثبت شده در هر پیکسل  میتوان یک منحنی طیفی پیوسته رسم نمود.

 1. : Radial relief displacement ترميم جابجايي شعاعی

تمایل اشیا عمودی برای جابجايی د رعکس های هوایی قائم هر چه از مرکز دور شویم بیشتر می گردد که  ناشی از میدان دید مخروطی لنز دوربین است.     

 1. Temporal GIS

قابلیتی نوین در GIS  برای یکپارچه سازی داده های زمانی با داده های مکانی و توصیفی است.

 1. Tessellation

به مفهوم تقسیم بندی یک ناحیه دو بعدی به کاشی های چند گوش،یا یک ناحیه سه بعدی به بلوک های چند وجهی به گونه ای که هیچ شکافی بینشان نباشد.

 1. topology

توپولوژی به معنی مکان شناسی می باشد و عبارت است از مجموعه ای از قوانین و روابط مکانی بین داده ها و عوارض که به منظور طراحـی دقیق مـدل ژئومتریک، براسـاس انطباق هندسی عوارض مورد استفاده قرار می گیرد.

 1. : adjacency نزدیکی- مجاورتهمسایگی

یک نوع ارتباط بین دو یا چند پلی گون که در کنارو جوار هم قرار گرفته اند.که این ارتباط خط مشترک  حاصل از نقاط مشترک پلی گون های همجوار می باشد.

 1. Bearing: ژیزمان

.زاویه بین یک امتداد  نسبت به شمال در جهت عقربه ساعت را ژیزمان می گوییم.

 1. Border: حاشیه – لبه -مرز

لبه ها یا حاشیه پلیگون های ما که مرز آنها را ازهم مشخص می کند. وپلیگون های ما می توانند کاربری های مستقل از هم داشته باشند. مانند انواع زمینهای کشاورزی در کنار هم یا مرز شهرها از یکدیگربطوریکه مستقل باشند.

 1. Geocentric coordinate system: سیستم مختصات ژئوسنتریک

سیستم مرجع زمین که در آن موقعیت ها با مقادیر X,Y,Z  مشخص می شوند.

سیستم مختصات ژئوسنتریک: الف) مبدأ مختصات نزدیک مرکز زمین  ب) محور x  تقاطع بین صفحه استوا و صفحه گدرنده بر نصف النهار گرینویچ است ج) محور z در امتداد محور دورانی زمین  د) محور y  سیستم دست راستی است.

 1. Geodetic longitude: طول ژئودتیک

زاویه بین صفحه نصف النهار گذرنده از نقطه ای بر روی سطح شبه کره و صفحه نصف النهار مبدأ

 1. Geocentric latitude: عرض ژئوسنتریک

زاویه بین خط واصل یک نقطه از بیضوی و مرکز بیضوی با صفحه استوا

 1. orthophoto: عکس قائم

عکسی که در آن خطای تیلت و جابجایی ناشی از اختلاف ارتفاع از بین رفته باشد و در فتوگرامتری این کار از طریق ترمیم تحلیلی یا جز به جز صورت می گیرد.

 1. over shoot: از هم ردشدگی

خطاهای موثر بر لایه های خطی  که یکی under shoot دو تا خط که باید به هم برسند اما نرسیدند مثل دو تا لوله زمینی که به هم نرسیده اند  و over shoot  که دو تا خط از هم رد شده اند .

 1. overlay: همپوشانی،روی هم گذاری

همپوشانی بر روی لایه های رستری انجام می گیرد که برای تحلیل های مکان یابی و غیره از آن استفاده می شود.

 1. : Albedo بازتاب

معنی مفهومی : نسبت مقدار انرژی الکترومغناطیسی منعکس شده توسط یک سطح به میزان تابش شده بر آن. که با توجه به فرمول زیر عدد آن همواره بین 0 و 1 خواهد بود. اگر بازتاب 100 درصد باشد این عدد 1 و اگر بازتابی صورت نگیرد این عدد 0 خواهد بود .

 1. Active RS: سنجش از دور فعال

معنی مفهومی : حالتی از علم سنجش از دور که خود سنجنده یا دیگر تابش کننده های مصنوعی امواجی را به سطح زمین تابش میکند و بازتاب آن ها را نیز دریافت میکند، این تابش میتواند از طریق نور لیزر باشد.

 1. : APOGEE آپوجی

معنی مفهومی : بر روی مدار حرکت ماهواره دورترین نقطه قرارگیری ماهواره نسبت به زمین است.

مدار حرکت ماهواره به دور زمین بیضی شکل است که زمین در یکی از کانون های آن قرار دارد.

 1. Edgematching

یک فرایند تعدیل فضایی که عوارض واقع در امتداد لبه یک قطعه را با عوارض متناظر در قطعه مجاور هم تراز می‌کند.

 1. electromagnetic radiation : تابش الکترومغناطیس

انرژی که از طریق فضا و با سرعت نور در طول موج‌های مختلف و میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی متغیر منتقل می‌شود. انواع پرتوهای الکترومغناطیسی شامل : گاما، X، ماوراء بنفش

 1. enterprise GIS

نوعی از سیستم اطلاعات جغرافیایی است که در سراسر یک سازمان به گونه‌ای یکپارچه سازی شده است که شمار زیادی از کاربران قادر می‌گردند داده‌های مکانی و اطلاعات وابسته را به منظور آدرس‌دی نیازهای متنوعی مانند تولید، اصلاح، نمایش، تحلیل و انتشار، مدیریت و به اشتراک گذاری نمایند.

 1. : Raster Data داده های رستر

رستر، شامل مجموعه‌اي از نقاط يا سلولها است كه عوارض زمين را در يك شبكه منظم مي‌پوشاند و به كمك شماره‌هاي رديف و ستون، آدرس‌دهي مي‌شوند. كوچكترين عنصر تشكيل‌دهنده رستر، پيكسل يا سلول ناميده مي‌شود كه ارزش هر يك از آنها، نمايانگر اطلاعات طيفي يا توصيفي عارضه زميني است. داده‌هاي حاصل از اسكن كردن و تصاوير ماهواره‌اي داراي ساختار رستري مي‌باشند. در رستر مختصات شفاف نداریم بلکه به صورت یک رابطه ریاضی هستش. ساختار داده آن ساده هستش، همپوشانی تصاویر مناسب و ساده و آسان، برنامه نویسی برای کاربر ساده است ولی حجم داده های رستری زیاد می باشد و خطا در محدوده زیاد است، تبدیلات سیستم تصویر مشکل است و در کل خروجی داده های رستری زیبا نیستند.

 1. RCC: Region connection calculus

محاسبات مربوط به حالتهای گوناگونی که دو محدوده هندسی میتوانند با هم داشته باشند. (مثل : جدا، مماس داخل، مماس خارج، متقاطع، ..

 1. re-classification : طبقه بندی مجدد

طبقه بندی مجدد بر اساس معیارهای جدید و همخوان تر با شرایط

 1. Feature Displacement : جابه جا کردن عوارض

به مفهوم جابجا کردن عوارض نقشه ای جهت جلوگیری از تداخل آنها بگونه ای که پس از این جابجایی ،سمبل عوارض نقشه ای با توجه به مقیاس ،بخوبی دیده شود.

 1. From-Node : نقطه شروع

در GIS هر Arc به دو Endpoint ختم میشود.نقطه ای که هنگام Data Capturing (برداشت یا ترسیم )به عنوان نقطه اول Arc برداشت میشود ،From-node خوانده میشود و اهمیت آن در بحث تحلیلهایی است که در آنها جهت عارضه خطی مهم است.مانند :جهت معابر در تحلیلهای ترافیکی.

 1. Fuzzy Classification : طبقه بندی عوارض

طبقه بندی فازی ،روشی از طبقه بندی است که خصیصه ای را به عضوی از یک مجموعه اطلاعاتی منسوب میکند.مقدار این نسبت بستگی به درجه عضویت آن المان دارد.پس در این متد ابتدا برای اعضای یک مجموعه اطلاعاتی ،درجه عضویت تعریف میشود.این درجه عددی بین صفر ویک است بگونه ای که صفر یعنی عدم عضویت و یک یعنی عضویت کامل.این درجات را میتوان به عوارض جغرافیایی هم نسبت داد و در یک پروسه تحلیلی المان را بر مبنای ضریب وزنی اش شرکت داد.

این روش در آنالیز خاک ،تحلیل فضاهای سبز و نیز هر المانی که دچار تغییر تدریجی میباشد ،قابل استفاده است.

 1. : Parcelقطعه زمین

قسمتی از زمین که به وسیله یک سری خطوط اندازه گیری شده مستقیم و خمیده برای تشکیل یک چند ضلعی به هم متصل میشوند، مشخص میشود.

 1. Query: پرس و جو

درخواستی برای انتخاب عوارض یا رکوردها از یک پایگاه داده است.که غالبا به صورت یک دستور یا عبارت منطقی نوشته میشود.

 1. : Quadtree درخت چهار گانه

روشی است برای کد گذاری داده های رستری که فضای مورد نیاز برای ذخیره سازی را کاهش میدهد.همچنین سرعت دستیابی به داده ها را کاهش میدهد.

 1. Dissolve : حل کردن

یک فرایند است در ژئوگرافی که حد و مرز بین چند ضلعی های مجاور را که دارای یک مقدار مشخص هستند حذف می کند.

 1. Digital Elevation Model (DEM) : مدل ارتفاعی دیجیتالی

یک فایلی است  که ارتفاعات زمین در تقاطع های یک شبکه خوب و سازمان یافته توسط چهار ضلعی به معادله دیجیتالی داده های ارتفاعی بر روی یک نقشه پایه توپوگرافی ثبت شده است

 1. Data base management system (DBMS) : سیستم مدیریت پایگاه داده

مجموعه ای از برنامه های کامپیوتری برای سازماندهی اطلاعات در یک پایگاه داده

 1. vertical exaggeration : ضریب افزاینده

ضریب افزاینده ای است که به طور یکنواخت به همه مقادیر z یک مدل سه بعدی به منظور افزایش تغییرات طبیعی سطح مدل اعمال می شود . هنگامی که دامنه مقادیر x و y بزرگتر از مقادیر z است مناظر خیلی صاف به نظر می رسند . تنظیم بیش از حد ارتفاعی می تواند با افزایش ناهمواری این فشردگی ظاهری را جبران نماید .

 1. view shed : نمای دید

به مکانهای قابل رویت از یک یا چند نقطه یا خط معین گفته می شود . نقشه های دید نما برای کاربردهایی نظیر مکانهای با پوشش خوب برای برجهای مخابراتی یا یافتن مکانهای مخفی برای توقفگاه به کار می روند .

 1. conversion : تبدیل

فرآیند تبدیل داده های ورودی از یک شیوه یا فرمت نمایش به شیوه یا فرمت دیگر را گویند . به عنوان نمونه : تبدیل از رستری به برداری ، تبدیل از یک فرمت فایلی به فرمت فایل دیگر و تبدیل از جدول مختصات x،y به shape file نقطه ای .

 1. : Joiningمتصل کردن

1- الحاق فیلدهای یک جدول به جداول دیگر از طریق یک فیلد مشترک در هردو جدول است. اتصال معمولا برای الحاق نمودن اقلام توصیفی بیشتر به جدول توصیفی یک لایه جغرافیایی موجود استفاده می شود.2- اتصال دو یا چند عارضه از مجموعه داده ای مختلف به طوریکه عارضه واحدی به وجود آید.

جداول چندگانه مانع از تکثیر اطلاعات در پایگاه داده می شود چون ذخیره اطلاعات تنها یکبار در یک جدول انجام می شود. این اتصال به 3 روش One to One، One to Many و Many to One انجام می شود.

 1. : Intranet شبکه اینترنتی داخلی

شبکه های اینترانتی، شبکه های اختصاصی می باشند که کلیه پروتکل ها و Application ها و استانداردهای Internet در آنها رعایت شده ولی به صورت محلی کار می کند و مرتبط با سازمانها و ارگانها می باشند. نمونه شبکه های اینترانتی مثل: شبکه های علمی کشور، دانشگاه ها، موزه ها، سینماها، سازمان بنادر و …

تفاوت اینترنت و اینترانت: اینترنت شبکه کاملا وسیع و آزاد است که از تعداد زیادی شبکه های خصوصی و عمومی تشکیل شده است. منابع در اینترنت برای عموم آزاد است و کاربران می توانند صفحات وب را مشاهده کنند. ولی اینترانت یک شبکه خصوصی است که یک سازمان بر آن نظارت دارد.در اینترانت فقط اطلاعاتی که سازمان قرار داده است قابل دسترسی است و ارتباطی با بیرون نداره.

كاربردها: اطلاع‌رسانی، ارتباطات، بازاریابی و فروش، آموزش از راه دور، كار از راه دور، تصمیم‌گیری بهینه مدیریت بانكداری و اقتصاد و كار و كاریابی، كاربردهای اصلی اینترانت‌ها هستند.

 1. : Internet protocol (IP) پروتکل اینترنتی

IP یک عدد منحصر به فرد نظیر 192.168.1.4 است که هر کامپیوتر متصل به اینترنت را مشخص می کند. این پروتکل از مهم‌ترین ومشهورترین پروتکل های مورد استفاده در شبکه اینترنت است و نه تنها برروی اینترنت و شبکه‌های گسترده گوناگون کاربرد دارد، بلکه در شبکه های محلی مختلف نیز مورد استفاده قرار می گیرد و در واقع این پروتکل زبان مشترک بین کامپیوتر ها به هنگام ارسال و دریافت اطلاعات یا داده می‌باشد. این پروتکل به دلیل سادگی مفاهیمی که در خود دارد اصطلاحا” به سیستم باز(Open system)  مشهور است و برروی هر کامپیوتر و ابررایانه‌ای قابل طراحی و پیاده سازی است. بنیاد واساس پروتکل TCP/IP آن است که این پروتکل برای دریافت و ارسال داده ها یا پیام، پیام‌ها وداده ها را به بسته های کوچکتر و قابل حمل‌تر تبدیل می کند ، سپس این بسته‌ها به مقصد انتقال داده می شوند و در نهایت این بسته‌ها به یکدیگر پیوند خورده و شکل اولیه پیام‌ها و داده‌ها را به‌خود می گیرد.

 1. Digital Image Processing : پردازش تصویر دیجیتال

بخشی از پردازش سیگنال دیجیتال است که با استفاده از کامپیوتر و الگوریتم ها جهت انجام پردازش تصویر بر تصاویر رقومی و دیجیتال اعمال می کند.

 1. Doppler Effect : اثر داپلر

وقتی که شی نور یا صدایی از خود گسیل می کند آن نور یا صدا دارای طول موج خاص است. اگر شی حرکت کند حرکت شی روی طول موج نور یا صدا تاثیر می گذارد. اگر شی به سنسور نزدیک شود طول موج زیاد و اگر شی از سنسور دور شود طول موج را کم می شود.

از این پدیده برای اندازه گیری سرعت و فاصله با شی استفاده می شود.

 1. Dots Per Inch : تعداد نقاط درواحد اینج

تعداد نقاطی که می توان در واحد اینچ جای داد که هر چه این تعداد بیشتر کیفیت عکس بهتر و حجم داده بیشتر و بلعکس.

 1. Spectrum Electromagnetic

طیف الکترو مغناطیس:  مرتب کردن یا چینش امواج الکترو مغناطیس بطور پیوسته  بر اساس فرکانس یا طول موج.

طیفها از امواج رادیوئی با طول موج  چند کیلومتر تا اشعه گاما  با طول موج  نانو میلیمتر

 1. Atmospheric Correction

تصحیحات اتمسفری: خذف تاثیرات اتمسفری مانند  جذب یا  پراکنندگی امواج توسط ذرات جوی  مانند بخار

اعمال این تصحیح  برای طول موج مرئی و مادون قرمز و همچنین  در مورد مناطق تیره اهمیت بیشتری دارد.

 1. Absorpotion Band

باند جذب: پهنای باند ی در طیف های الکترو مغناطیس که در آن به مقدار زیاد جذب  صورت می گیرد.

بطور مثال در اتمسفر گازهائی هستند که تمایل به جذب در طول موجهای مشخص دارند.

بعضی از طول موجها بخاطر جذب در اتمسفر در سنجش از دور مورد مطالعه قرار نمی گیرند.

 1. velocity: شدت. سرعت.تندی

همه امواج الکترومغناطیس با سرعت نور حرکت می کنند.و سرعت آنها به طول موجشان بستگی ندارد.و معمولا با حرف cنشان می دهند

 1. wide angle : زاویه باز

زاویه میدان دید در عدسی دوربینهای عکس برداری هوایی غالبا بین 60.90.120 درجه هستند.

زاویه میدان دید در عدسی را تا 75 درجه زاویه معمولی از 75تا 100 درجه را زاویه باز .وبیش از 100 درجه را زاویه خیلی باز می نامند.

هر چه زاویه میدان دید بزرگتر باشد.فاصله کانونی کوچکتر است

سطح پوشش توسط یک عکس قائم کوچکتر از هر نوع عکس مایل است.و اندازه ان بستگی به مقیاس دارد. عکسه با مقیاس بزرگتر سطح کمتر اما دارایی توان تفکیک بیشتر و بالعکس است

عکسها را پس از برداشت میتوان تا 8 برابر بزرگتر چاب کرد.اما به سبب برهم خوردن مقیاسها برا ی اندازه گیری دقیق غیر قابل استفاده اند.

اهمت عکس قائم در ان است که مقیاس را در هر عکس ثابت فرض کرد.به شرطی که ناهمواری زیادی وجود نداشته باشد سطح پوشش در عکسها ی قائم مربع است که برای شناسایی پدیدها میتوان از این عکسهای قائم استفاده کرده و اطلاعات مشخص شده روی ان را به سادگی به نقشه انتقال داد.

 1. Vertical photographs : عکس های هوایی قائم

در حالتی که محور دوربین باید قائم باشد.عموما انحرافی نسبت به خط قائم به وجود می اید.یعنی تشکیل زاویه ای نسبت به خط قائم می دهد.این زاویه را تیلت می نامند.که چنانچه کوچکتر از 4 درجه باشد.بازهم به عنوان عکس قائم قابل قبول است.

 1. Satellite Imagery

شامل تصاویری است که از کره زمین یا دیگر سیارات با استفاده از ماهواره های مصنوعی با دقت ها و در طیف های مختلف تهیه   می شود و قابلیت تشخیص اطلاعات ارتفاعی نیز دارد.

 1. Sensor

هر وسيله اى که اشعه الکترومغناطيسى منعکس شده از پديده هاى مختلف يا ساير انرژيهاى ساطع شده (مثل مادون قرمزحرارتى)را جمع آورى نموده وبه شکلى مناسب ،‌براى کسب اطلاعات از محيط اطراف ارائه دهد، سنجنده ناميده مى شود .

 1. Sun Synchronous satellite

ماهواره ای که مدار آن بر صفحه گذرنده از قطبهای زمين يا هر سياره ديگر، يا گذرنده از نزديکی قطبهای آنها واقع است و ارتفاع آن چنان است که ماهواره از فراز مکانهايي که عرض جغرافيايي یکسان دارند دو مرتبه در هر روز در وقت خورشيدی محلی یکسان عبور می کند.

 1. edgematching

یک فرایند تعدیل فضایی که عوارض واقع در امتداد لبه یک قطعه را با عوارض متناظر در قطعه مجاور هم تراز می کند.

 1. explode

يك فرايند ويرايشي كه يك عارضه چندبخشي را به عوارض سازنده اش تفكيك مي كند،بطوريكه عوارض مستقلي تشكيل شود.

 

 1. equal-interval classification

(کارتوگرافی) یک روش طبقه بندی داده که مجموعه ای از مقادیر توصیفی را به گروههایی که حاوی دامنه مقادیر یکسان هستند ، تقسیم بندی می کند.

 1. Aspect : جهت شیب

امتدادی که شیب توپوگرافی  را نشان می دهد که معمولاً نسبت به شمال و در شکل جهت های جغرافیایی نمایش داده می شود.

 1. Dissolve : حل شدن – منحل کردن

پاک کردن(از بین بردن) محدودیت های بین پلی گون های همجوار که در یک موجودیت خاص دارای ارزش یکسان و مشابه  هستند.

 1. Spike: تیزی

رد شدگی خطی است که سهواً توسط یک اسکنر یا نرم افزار رستری کننده (دیجیتایزر)ایجاد شده باشد.

 1. Layout: پیش تصویر

ارایش اجزای یک نقشه که شامل عنوان ، راهنمای نقشه ، جهت شمال ، میله مقیاس و …. را گویند .

 1. Line of sight: خط دید
  1. نقطه و امتدادی است که از ان ناظر به یک تصویر می نگرد.
  2. خط ترسیمی بین نقطه ایست که به منظور بررسی اینکه ایا هدف از مبدا نسبت به سطح قابل رویت هست یا نه .
 2. Metadata : اطلاعات توصیف یک مجموعه داده ها

یک برچسب اطلاعات کلی بر روی هر نوع دیتای ما می باشد و همه دیتا ها را شامل می شود .

در تصمیم گیری و پاسخ به سوالات به ما کمک می کند .

سیکل آبی و همچنین بررسی تغییرات رودخانه ها وهشدارهایی مبنی بر سیل و مدیریت روش هاي آبیاري، از دیگر کاربردهاي این سنجنده است

 1. MID INFRARED : مادون قرمز میانی

این محدوده طیف الکترومغناطیس که دارای طول موج 3-3/1 میکرومتر است، به شدت جاذب آب بوده و شدیدا به وسیله مولکلهای آب موجود در گیاه و خاک جذب شده و در نتیجه، در طول موج های یادشده، میزان انعکاس افت شدیدی می یابد.افزایش میزان انعکاس و کاهش جذب، نشان دهنده کاهش رطوبت گیاه و یا خشک شدن آن است.

 1. MODIS (Moderate resolution imaging spectroradiometer): کیفیت وضوح مناسب تصویربرداری طیف سنج رادیومتر

به دسته ای از تجهیزات سنجش از دور اطلاق می شود که بر روی دو ماهواره ناسادر گردش به دور زمین تعبیه شده اند و این دو ماهواره دائما چندین تصویر از زمین در طول موج ها و قدرت تفکیک های متفاوت ثبت میکند.

از کاربردهاي مودیس می توان به استفاده از اطلاعات آن براي بررسی مواردي چون قطع درختان جنگلی، مرز  بندي صحراها و مناطق خشک زمین، بررسی تغییرات آب و هوایی سطح زمین مانند رطوبت، دما، مقدار برف و یخ سطح زمین اشاره نمود. همچنین سطح پوشش گیاهی از طریق مودیس قابل بررسی می باشد. مقدار صدمات یا یخ زدگی محصولات و منابع غذایی، بررسی نحوه آب شدن یخ ها، گرم شدن زمین و تاثیر آن بر سیکل آبی و همچنین بررسی تغییرات رودخانه ها وهشدارهایی مبنی بر سیل و مدیریت روش هاي آبیاري، از دیگر کاربردهاي این سنجنده است.

 1. (MSS) Multispectral Scanner: اسکنرهای چند طیفی

سیستم سنجنده چند طیفی، وسیله سنجش از دوری است که قادر است در مسیر ماهواره از صحنه زمینی زیر ماهواره به عرض بیشتر از 185 کیلومتر اسکن کند. مسیر سنجش مزبور عمود برمسیر حرکت ماهواره است و عمل سنجش به وسیله آیینه نوسان کننده انجام می گیرد. آینه نظاره گر در نوسان خود از غرب به شرق اسکن می کند و در مسیر شرق به غرب غیر فعال است.

دراین سیستم دوربینها انعکاسات امواج الکترومغناطیسی را گرفته و به صورت خطی و نوارهای عکس متصل به هم ضبط می کند. ضمنا قادر است که تصاویر را در طول موج های معین تهیه کند و بعد با ترکیب چند طول موج و با استفاده از فیلترها موفق به تهیه عکس رنگی گردد.

 1. Thermal infrared : مادون قرمز حرارتی

به آن دسته طول موج هایی اطلاق میگردد که در اثر حرارت اجسام تولید شده و تابیده میشود.پنجره در دامنه 8 تا14 میکرون وجود دارد.

 1. Temporal resolution: قدرت تفکیک زمانی

حداقل مدت زمان مورد نیاز یک سنجنده برای تصویر برداری مجدد از یک ناحیه مشخص را گویند.

 1. Universal transvers mrcator: یونیورسال ترانسورس مرکاتور

در این بیضوی کره زمین به 60 قاچ 6 درجه ای مبد گرینویچ تقسیم میگردد.در سال 1958 ابداع گردید.سیستم جهانی نیز می گویند.

 1. Nadir : نقطه نادیر

سمت القدم (نقطه ای بر روی زمین که دقیقا در زیر مرکز پرسپکتیو سنجنده قرار دارد)

 1. Narrow angle lens

عدسی با زاویه باریک – قطر عدسی بین 85 میلیمتر تا 200 میلیمتر

 1. Histogram

هیستوگرام توزیع ارزش هر یک از پیکسل های تصویر را تشریح میکند. در خلاصه شدن آمار کمک می کند.

 1. Filtering

فیلتر کردن تصاویر رقومی براي حذف ، تصحیح و یا تقویت مولفه هاي فرکانس به خصوصی از تصویر به کار برده می شود

 1. ASPECT : جهت شیب

اگربین دونقطه اختلاف ارتفاع وجودداشته باشد خطی که آن دونقطه را بهم وصل میکند دارای شیب می باشد.

جهت شیب :ازنقطه مرتفع بسوی نقطه پست تر می باشد. زوایه شیب زاویه ای که از تقاطع سطح شیب داربل یک صفحه افقی ایجادمی شود.

 1. contour interval : فاصله منحنی های تراز

منحنی  تراز: منحنی های بسته ایست که نقاط هم ارتفاع رابه همدیگر پیوسته اند.

اختلاف ارتفاع بین دو منحنی متوالی را فاصله منحنی ترازمی گویند. این فاصله برای یک نقشه ثابت است ولی از نقشه ای به نقشه دیگر فرق می کند. دریک نقشه هرقدر فاصله منحنی ترازکوچکتر باشد تعداد منحنی تراز بیشتری خواهد بود و بالعکس. فاصله منحنی تراز هرنقشه با توجه به مقیاس آن تعیین  می شود، این فاصله در نقشه های بزرگ مقیاس کم بوده ودر نقشه های کوچک مقیاس زیاد است.

 1. Legend : راهنمای نقشه

عبارت است از: یک تابلوکه در آن نمونه علائم بکاررفته در نقشه مورد تهیه، رسم کرده و مفهوم هر علامت در مقابل ، با یک یا چند کلمه و یا چند جمله کوتاهی توضیح داده می شود.راهنمای علائم را می تواندر یک چاچوب کوچک رسم کرده و در جای مناسبی از نقشه قرار داد.

 1. Node : گره

به ابتدا و انتهای یالها، محل بسته شدن پلیگونها و عوارض نقطه ای در ساختار برداری، گره می گویند.

 

 1. Normalization : نرمال سازی

یک فرایند پالایشی در پایگاه داده رابطه ای، فرایند تبدیل ساختار جداول پیچیده و در هم به ساختار ساده و مستحکم. نرمالسازی یک روش سیستماتیک برای حذف افزونگی داده، بازیابی سریع، حذف ناهنجاریهای حذف و بروزرسانی که در سه سطح تعریف میشود .

 1. NSDI (National Spatial Data Infrastructure) : زیرساخت داده های مکانی بین المللی

یک زیرساخت برای پیاده سازی یک چهارچوب از داده ی جغرافیایی، فراداده، استفاده کننده و ابزاری که به صورت تعاملی به منظور استفاده از داده ی مکانی در یک راه انعطاف پذیر و موثر متصلند.

 1. MSS(Multispectral Scanner) : اسکنر چندطیفی

ابزاری که برای عکسبرداری از زمین بر روی برخی از ماهواره ها استفاده می شود. این تصویر دارای اطلاعات ثبت شده بوسیله اسکنر از سه باند یا بیشتردر طیف موج الکترومغناطیس است .

 1. MODIS sensor : اسکنر مودیس

مودیس سنجنده ای است که برروی ماهواره ترا قرار داده شده است.این سنجنده هردوروز یکبار از تمام سطح زمین تصویربرداری می کند وداده هایی در36 باند طیفی اخذ می کند.این داده ها آگاهی مارا نسبت به حرکات و تغییرات جهانی و فرایندهایی که برسطح زمین ، اقیانوسها و سطوح پایینی جو به وقوع می پیوندد ، بهبود بخشیده است.

 1. Mean sea level : سطح متوسط دریا

بطورمتوسط ارتفاع سطح دریا برای تمام زمانهای جزر و مد به مدت 19 سال اندازه گیری می شود . به طور معمول ارتفاع متوسط ازیک نقطه بطور ساعتی اندازه گیری می شود.

 1. Foreshortening: کوتاه شدگی

Foreshorteningدر يك تصويررادار زماني اتفاق مي افتد كه زاويه برخورد محلي كوچكتر از زاويه پرتو افكني و بزرگتر از صفر باشد. این نوع اعوجاج باعث میشود که طول شیب دار رو به سنجنده،کوتاهتراز مقدار واقعی ثبت شود.

شیب هایی از زمین که با زاویه فرود صفر درجه برداشت میشود  دارای بیشترین کوتاه شدگی می باشند و تبدیل به یک نقطه میشوند همچنين در نتيجه Foreshortening سطح شيب دار مقابل سنجنده در تصوير روشن تر ظاهر خواهد شد

 1. False colour composite : ترکیب رنگی کاذب

استفاده از یک رنگ غیر معمول برای نمایش دادن رنگی یک عارضه را گویند

بهطورمثاللندستTM ، 7 تصویر رقوميازيكمحدودهمشخصدر 7 باندانرژيالكترومغناطیسيتولیدميكند. این تصاویر می توانند به صورت جداگانه در بخش بارزسازی تصاویر پردازش شود. اما در این حالت تصاویر به صورت سطح خاکستری باقی خواهند ماند ( تصاویر سیاه و سفید ). این امکان وجود دارد که بتوان یک منظره را به وسیله کاربرد یک رنگ برای یک باند انتخابی رنگی کرد. به طور مثال :باند 1 = آبی ،باند 2 = سبز ،باند 3= قرمز ، بدین وسیله یک تصویر رنگی کاذب در یک منظره تولید خواهد شد.

 1. Flat bed Scanner : اسکنر مسطح

این نوع  متداول ترین اسکنر ها می باشد که در آنها تصویر مورد اسکن ، روی صفحه تخت پویشگر قرار می گیرد و هد اسکن کننده متحرک با عبوراز مقابل آن از تصویر نمونه برداری می کند.

 1. Ground Control point : نقطه کنترل زمینی

یک عارضه جغرافیایی با موقعیت شناخته شده که بر روی تصویرها قابل تشخیص است و از آن در تصحیح هندسی میتوان استفاده کرد.

 1. High pass filter : فیلتر بالا گذر

یک فیلتر مکانی که فراوانیها یا فرکانسهای مکانی بالا را بارزتر می کند و در نتیجه وضوح تصویر بیشتر می شود که به آن صافی بالا گذرنیز می گویند.

 1. Grey values : ارزش های خاکستری

مقدار تیرگی و روشنی هر نقطه که با طیف های مختلف رنگ خاکستری نمایش داده میشود

 1. ELNINO : پدیده ال نینو

پدیده ال نینو عبارت است از یک الگوی نامناسب هوا و درجه حرارت آب سطح دریا که با تناوبی در اقیانوس پاسفیک در امتداد خط استوا ظاهر می شود .این پدیده با کاهش ظهور بادهای قوی غربی در طول اقیانوس,کاهش میزان رشد سرما, غنی شدن مواد غذایی اقیانوس, افزایش عمق آب دریا در سواحل جنوبی آمریکا و در نتیجه افزایش درجه حرارت سطح آب دریا شناخته میشود.

 1. : Geographic Objects اشیاء جغرافیایی

در منطقه مورد مطالعه ساکن می باشند, معمولا به خوبی قابل تشخیص میباشند, گسسته اند ونهاد های مرز دار میباشند.

بطور تجربی میتوان گفت که بیشتر پدیده های جغرافیایی با منشاء طبیعی میدان و بیشتر پدیده های جغرافیایی با منشاء انسانی اشیاء میباشند.

 1. : Far infrared  مادون قرمز دور

تشعشع الکترومغناطيسي بلندتر از مادون قرمز حرارتي، با طول موج بين 25 و 1000 ميکرومتر.

 1. Cleaning

بهبود دادن نمایش داده های رقومی یا اسکن شده با انجام تصحیحاتی نظیر تصحیح ردشدگیها، نرسیدیگیها و همچنین بستن پلی گونها، ویرایش مختصاتها و نظیر آن.

 1. Clustering

بخشی از فرآیند بهینه سازی و اعتبار سنجی در زمینه تصحیحات خطاهای توپولوژی است بدین طریق که در این بخش نقاط میانی که در فاصله ای معین از یکدیگر واقع می شوند را بهم متصل می نماید.

 1. Coordinate transformation

به مفهوم فرآیند تبدیل مختصات در یک نقشه یا تصویر از یک سیستم مختصات به سیستم مختصات دیگر است که از طریق اعمال دوران، انتقال یا مقیاس گذاری صورت می پذیرد.

 1. IHS : شدت، رنگ و میزان اشباع

منظور از رنگ همان نام هایی است که ما به رنگ ها می دهیم مانند قرمز سبز نارنجی بنفش و غیره.بین 0تا 360 درجه در خلاف عقربه های ساعت محاسبه می شود .

منظور از اشباع رنگ همان کم رنگی و وضوح رنگ است.در واقع درجه خلوص رنگ می باشد.

منظور از شدت همان میزان روشنایی و تیرگی یک رنگ است .

 1. Image Resolution : وضوح تصویری(قدرت تفکیک پذیری)

در علوم تصویری به توانایی یک سیستم برای متمایز سازی جزئیات یک تصویر در یک سیگنال تصویری را گویند.

اغلب این نوع رزولوشن به بزرگی یا کوچکی پیکسل‌های تصویر بستگی دارد، و می‌توان مقدار تفکیک پذیری تصویر را با یکان جفت خط بر واحد طول سنجید.

 1. : Image Classification طبقه بندی تصویر

تبدیل تصویر به داده های موضوعی می باشد.

مشخصه  موضوعی مانند پوشش زمین، کاربری اراضی، نوع خاک و نوع مواد معدنی، می تواند برای تجزیه و تحلیل بیشترمورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه : دیکشنری gis و rs ؛
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها