سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مدل سازی شهری با SLEUTH بر اساس سلول های خودکار

1-1 سلول های خودکار و مدلسازی شهری

این بخش بر پیشرفت ها ی عمده ای که در زمینه مدل سازی شهری با SLEUTH  از طریق سلول های خودکار اتفاق افتاده است تمرکز می کند. در ابتدا پیشرفت های اخیر مدلسازی رشد شهری بوسیله سلول های خودکار ارایه شده  و در ادامه توسعه روش های کالیبره کردن قوانین انتقال و موانع اصلی توسعه این مدل و روش های کالیبره کردن آن  اشاره خواهد شد

 

1-1-1 کارهای اولیه

نخستین بار سلول های خودکار توسط اولام و فون نیومن[1] در سال 1940 برای مطالعه رفتار سیستم های پیچیده مطرح شد. جامع ترین تعریف از سلول های خودکار آن را به عنوان یک سیستم دینامیک گسسته در فضا و زمان معرفی می نماید که در یک شبکه یکنواخت و بر اساس یک سری از قوانین انتقال از پیش تعریف شده کنترل می شود . مدلسازی با سلول های خودکار شامل سلول ها یا پیکسل ها ، وضعیت سلول ها ( مانند کلاس های مختلف کاربری) ، همسایگی ها و قوانین انتقال می باشد . در این مدل فضا به واحدهای فضایی با اشکال منظم یا غیر منظم (سلول ) و زمان به دوره های ناپیوسته تقسیم می شود . هر یک از سلول ها دارای یک وضعیت ( از بین چند وضعیت ممکن ) است که بسته به وضعیت خود سلول و وضعیت سلول های همسایگی بلا فصل آن ، بر اساس قوانین انتقال به روز می شود . سلول های خودکار به واسطه روابط متقابل بین پیکسل ها در سطح واحد همسایگی الگوی شهری سراسری را ارائه می نماید(Alkheder, 2006) .

مدل سازی شهری در فضای سلولی ، ابتدا توسط توبلر (1979) در دهه 1970 ، با تعریفی که از جغرافیای سلولی ارائه داده است ، وارد مطالعات شهری شده است . مهمترین تلاش های که در این برهه انجام شده بود ، مطالعاتی پراکنده بود و استفاده از مدل سلول های خودکار اخیرا به عنوان یک زمینه تحقیقی جداگانه مطرح شده است . این تلاش های نخستین  بر جنبه های خاصی از فرایند های شهری تمرکز نموده اند . بطور عمده اولین مدل های سلول خودکار بکار برده شده در مطالعات شهری بر اساس رویکردهای روش شناختی بسیار ساده بنیان نهاده شده بودند. در میان این مدل ها ، مدل هیلر و هانسن (1984) برای تشریح فرم ساخت روستاهای فرانسوی و استفاده از محدودیت های همچون پیوستگی همسایگی یا قوانین بولین (Couclelis, 1985) برای توابع انتقال بکار برده شده بودند.

اولین کاربرد سلول های خودکار در مطالعات منطقه ای و کاربری زمین در اوایل دهه 1990 توسط وایت و دیگران[2] انجام شد (Clarke et al,1997) . با وجود اینکه در مدل وایت برخی از خصوصیات مهم نظیر خود تغییری[3] و وجود الگوریتمی روشن در کالیبره کردن مدل مبهم و نامشخص بود، اما این مدل شامل بیشتر اجزاء مدل سلول های خودکار بود . یک دسته از قوانین انتقال پس از قرارگیری فضای منطقه مطالعاتی در قالب شبکه بندی مربع و آماده کردن  وضعیت های اولیه ، تعریف شده بود. مدل وایت برای یک شبکه 500 متری راه اندازی شد که پس از آن برای شبیه سازی رشد شهر سینسیناتی ایالت اوهایو و با استفاده از یک شبکه 250 متری با دقت بالاتر تصحیح شد. جنبه های جغرافیای طبیعی در مدل سازی شهری با سلول های خودکار تا قبل از تلاش های بثی و همکارانش[4]  در این زمینه همچنان در جایگاه واقعی خود قرار نداشت(Clarke et al, 1997).

از سوی دیگر یک مدل سلول خودکار diffusion-limited aggregation مبنا (DLA) برای شبیه سازی رشد نواحی ساخته شده شهری بکار برده شد (Batty and Longley, 1994) . سپس یک تیپ کلی  از  سلول های خودکار که در مبانی علوم زیست شناسی و محاسبات ظهور کرده بود توسعه یافت (Batty and Xie, 1994a;1994b) . مدل DUEM (Dynamic Urban Evolutionary Model) بثی و لی برای مدل کردن تغییرات کاربری های متفاوت با استفاده از سلول های خودکار و از طریق تعریف قوانین انتقال ، جهت کنترل تغییرات کاربری  طراحی شده بود . یکی از اشکالات اساسی در مدل آنها ناتوانی در دستکاری کردن و وارد کردن فاکتور های جمعیتی ، مکان یابی سایت و فاکتورهای مناسب حمل و نقل بود. بنابراین ، یک نسخه جدیدتر از مدل به نام IDUEM[5]  توسعه پیدا کرد و سپس جهت فائق آمدن به این مشکلات نقش عواملی همچون مقدار تقاضا و میزان عرضه زمین های مناسب برای استفاده مسکونی در مدل سازی شهری دخیل داده شد. مدلسازی شهری با سلول های خودکار توسط بثی و ژای (1994a;1994b) برای مدل کردن رشد شهری کاردیف کشور ولز و ساوانا در کشور گرجستان بکار برده شد.

از زمانی که سلول های خودکار برای اصلاح و انطباق با  محدودیت های جغرافیای پیشنهاد شده اند تحولات بسیاری در جهت توسعه سیستم های آنها به وجود آمده است  . یک فضای سلولی به این صورت تعریف شد که هر پیکسل آن دارای یک سری خصوصیات ذاتی برای نمایش ویژگی های فیزیکی ، محیطی ، اجتماعی ، اقتصادی و یا مشخصات نهادی می باشد . این پیشرفت ها با افزایش پیچیدگی در مدل ها مصادف شد (Couclelis, 1997; White and Engelen, 1997) . چنین تغییر و اصلاحاتی در قابلیت های فضایی سلول های خودکار به این مدل ها امکان تلفیق با GIS را داده است . پیشرفت های جاری در ابزار GIS انگیزه ای برای تلفیق سلول های خودکار در قالب  GIS به عنوان موتور شبیه سازی در مدل کردن فرایند های پیچیده شهری شده است . تلفیق مدل شهری سلول های خودکار با GIS برای اولین بار توسط بثی و دیگران (1999) در شبیه سازی رشد شهری معرفی شد . مدل سلول های خودکار در مقایسه با مدل های شهری وابسته به علوم ریاضیاتی ، کارایی بهتری در شبیه سازی رشد شهری دارند(Batty and Xie, 1994a) . به وجود آمدن نقش سلول های خودکار در مدلسازی شهری از قابلیت مدل و تجسم کردن فرایند های فضایی با ماهیت پیچیده نشات می گیرد (Takeyama and Couclis, 1997) . با توجه به این واقعیت که رشد شهری دارای ماهیت کاملا محلی است ، سلول های خودکار را به عنوان یک انتخاب برتر مطرح ساخته است (Clarke and Gaydos,1998). فرایند توسعه مدل سلول های خودکار  : تعریف قوانین ، کالیبره کردن جهت تطبیق با داده های گذشته و پیش بینی آینده با قوانین کالیبره شده را در بر می  گیرد (Clarke et al, 1997). یک مکانیسم فید بک( پس خورد) برای تعدیل قوانین نیاز است تا چنانچه سلول های خودکار رشد یا تغییر پیدا کرد قوانین نیز تغییر یابند (Clarke et al, 1997) .

 

1-1-2 تحقیقات اخیر در زمینه مدل سازی شهری با سلول های خودکار

مدل های سلول خودکار متناسب با خواست کاربران و نوع مسئله توسعه پیدا نموده اند. روش استانداردی برای طراحی مدل سلول های خودکار که مورد قبول اکثریت محققین قرار گرفته باشد تا کنون بدست نیامده است . مروری بر پیشرفت مدل ها در پیشینه تحقیق مذکور نشان می دهد که سه نوع اصلی از مدل های سلول خودکار وجود دارد(Li and Yeh, 2002). اولین نوع استفاده از سلول های خودکار برای آزمون فرضیاتی در مورد شهرهای مصنوعی بکار برده می شوند بطوریکه نتایج تولید شده بتوانند با تئوری های شهری تشریح شوند. در نوع دوم ، سلول های خودکار برای مدل سازی شهر واقعی بکار برده می شوند تا یک شبیه سازی واقعی از الگوی تغییرات کاربری زمین  ارائه گردد. سومین نوع ، استفاده از سلول های خودکار در مدل کردن فرایند های شهری بر اساس اهداف برنامه ریزی می باشد.

چنانچه بحث شد سلول های خودکار در طراحی ساختار و قوانین انتقال هم قطعی و هم غیر قطعی هستند. در پیشینه تحقیق ، دسته اول شامل بیشتر مدل های سلول خودکار توسعه یافته می باشد که یک سیستم دو دویی ( باینری) -توسعه یافته ، توسعه نیافته- برای تشخیص شهری شدن پیکسل محک بر مبنای چند متغیر شهری بکار برده شده، بطوریکه شهرنشینی با برقراری معیارهای معین محتمل خواهد شد. از سوی دیگر دسته بعدی بر مبنای تئوری احتمالات است بطوریکه یک پیکسل محک بر اساس وضعیت موجود شهر یک مقدار احتمالی برای توسعه به خود می گیرد ( Alkheder, 2006). در بررسی پیشینه نظری مربوط به سلول های خودکار تعداد اندکی از مدل ها، به دلیل پیچیدگی تعریف قوانین انتقال و کالیبره کردن مدل ها و نیز تشریح مشکلات مربوط به قوانین ، در دسته دوم قرار می گیرند . در پاراگراف بعدی رایج ترین مدل های سلول خودکار اخیر مرور و بررسی خواهد شد.

مدل های سلول خودکار شهری قطعی اولین تلاش های سازمان یافته ای هستند که در ادبیات تحقیق با آن برخورد می کنیم . در این میان تلاش های اولیه وایت ، بثی و دیگران یک شروع خوب به سمت فورموله کردن مدلسازی سلول خودکار شهری قلمداد می شوند . در هر حال آنها فاقد خصوصیات مهم برای توسعه یک مدل قابل اطمینان بودند . علاوه بر نیاز به یک روش استاندارد برای تعریف قوانین انتقال سلول های خودکار ، مدل های جامعی که بتواند فرایند های شهری را در قالب یک واحد تلفیقی مطرح سازد از جمله موضوعات دیگری است که نیاز به بررسی داشته است. این وضعیت محققین را تحریک نمود تا مفاهیم طراحی مدل سلول های خودکار را بسط دهند. کلارک و دیگران (1997) یک مسیر جدید در مدلسازی شهر بر پایه های تلاش های فون نیومن (1966) ، هگستراند(1967) ، توبلر(1979) و والفرم(1994)  ارائه دادند. مدل SLEUTH (Slope , Landuse, Exclusion, Urban extend, Transportation, Hillshade) کلارک و دیگران (1997) اولین مدل سلول های خودکار کامل را ارائه نمودند که عرصه تحقیقات را  دگرگون نمود .  این مدل قابلیت تنظیم پارامترها را در صورت تجاوز یا افت نرخ رشد از یک مقدار بحرانی داشت . SLEUTH از چهار نوع داده های ورودی استفاده می نمود: شیب ، لایه های اولیه (نظیر لایه پوشش کاربری که شامل پراکندگی نواحی شهری می باشد) ، فاکتور حمل و نقل و زمین های حفاظت شده را شامل می شد .این مدل برای کنترل رشد شهری از 5 فاکتور: ضریب پراکندگی ، ضریب زایش ، ضریب گسترش ، ضریب شیب ، ضریب جاذبه شبکه راه استفاده می نمود.

کلارک و گدس (1998)  از SLEUTH برای مدل کردن رشد شهری ناحیه بای سانفرانسیسکو در کالیفرنیا و واشنگتن دی سی / بالتیمور ، گذرگاه مریلند استفاده نمودند. SLEUTH برای محک زدن یا آزمودن استراتژی های متفاوت برنامه ریزی در فرایند های شهری مورد استفاده قرار می گرفت.  همچنین یانگ و لو (2003) از SLEUTH  برای طراحی و آزمودن سناریوهای متفاوت برنامه ریزی در مدل سازی رشد آتی شهر آتلانتا استفاده نمودند. آنها سناریوهای What-if را برای ارزیابی تاثیر سیاست های شهری متفاوت بر فرآیندهای آتی شهرنشینی بکار گرفتند.

علی رغم ظهور مدل های جامع یکپارچه نظیر SLEUTH و متعاقباً موفقیت های حاصله در توسعه مدلسازی برخی موضوعات حل نشده برجای مانده بود. مدلهای توسعه یافته هنوز قوانین انتقال را با روش های پیچیده که تفسیر آن برای کاربران نهایی مشکل بود ، تعیین می نمودند. چنین مشکلاتی محققین زیادی را برآن نمود تا برای رفع این نواقص گام بردارند. در این میان مسیر جدیدی در جهت ساده نمودن قوانین انتقال نمود پدیدار شد . بر این اساس برای تعریف و تعیین قوانین انتقال، گرایش به سمت ساده و امکان پذیر بودن و در عین حال افزایش قابلیت تفسیر آنها برای تصمیم گیران پیدا کرد . بیشتر تلاش های انجام گرفته اخیر در این مسیر توسط لی و یه(Li and Yeh, 2004) و به واسطه یک روش جدید برای شناخت سلول های خودکار جغرافیایی مطرح شد . در روش آنها قوانین واضح انتقال سلول های خودکار می توانست بطور اتوماتیک از طریق یک رویکرد قیاسی در فرایند یادگیری درخت تصمیم گیری احیا شوند. لی و یه (2004) این مفهوم جدید را برای شبیه سازی فرایند رشد شهری، به واسطه قوانین انتقال بدست آمده از داده های سنجش از دور در دو دوره زمانی بکار بردند. قوانین انتقال رابطه بین متغییر های فضایی ( نظیر : پراکندگی شهری ، متغییر های مجاورت ، حالات همسایگی ، و خصوصیات فیزیکی) و تغییر کاربری اراضی را منعکس می نمود. کل مقدار نواحی شهری در هر دوره به عنوان یک محدودیت یا قید جهانی برای شبیه سازی شهری استفاده شده بود . علاوه بر آن با روی هم گذاری فضایی یک پیکسل بر پیکسل مبنا ما بین گسترش شهری واقعی و شبیه سازی شده برای اعتبار سنجی مدل بکار گرفته شده بود. در عین حال با وجود چنین عملکرد ساده ای در تعریف قوانین انتقال ، نیاز طراحان مدل نیز برای استفاده از تجربیات شخصی در ساختن چنین قوانینی برطرف شد. به هر حال تضمینی وجود نداشت که قوانین انتقال سیستم شهری را به درستی منعکس کنند . علاوه بر آن این روش برای داده های حجیم بسیار کند بود ، بطوریکه استفاده از تکنیک نمونه گیری را چنانچه در کارهای پیشین بکار برده شد را ناگزیر می ساخت . در نهایت ، امکان پنهان ماندن تعدادی از داده های ورودی مهم وجود داشت . چنانچه مشاهده شد بسیاری از مدل های توسعه یافته رویکرد غیر احتمالی را به مقتضی سادگی در تعریف قوانین انتقال که به عنوان تابعی از متغییر های فضایی شهری هستند را پذیرفتند.

با این وجود تعداد اندکی از مدل های احتمال مبنا توسعه یافته و به سطوح معینی از موفقیت دست یافته بودند. در میان آنها مدل احتمالی وو (Wu,2002) برای شبیه سازی تغییرات کاربری اراضی شهری-روستایی در شهر یانگزو چین طراحی شده بود . این مدل احتمال کلی اولیه را از داده های متوالی کاربری اراضی که به عنوان تابعی از تغییرات بین دو دوره زمانی بود ، استخراج نموده بود. این احتمال از طریق قوانینی همسایگی به هنگام می شد. قید های نیز برای مستثنی کردن برخی از کاربری ها از تبدیل شدن بکار برده شدند. احتمال توام توسعه به عنوان برآیندی از احتمال کل، محدودیت پیکسل ها و قابلیت بالقوه همسایگی محاسبه شده است . احتمال توسعه از طریق مقیاس گذاری احتمال توام برای تطبیق با محدودیت های رشد معینی شناسایی شده است . این احتمال سپس با یک آستانه تصمیم گیری به این صورت که آیا پیکسل توسعه پیدا خواهد کرد یا خیر مقایسه شده است. این نوع مدلسازی سطحی پیچیده تر در مقایسه با رویکرد غیر احتمالی داشت.

 

1-1-3 2-15کالیبراسیون (زینه بندی ، تنظیم ، درجه بندی ، واسنجی)

منظور از کالیبره کردن در مدلسازی سلول های خودکار این است که ترکیب بهترین مقدار برای قوانین انتقال به منظور تطبیق با پدیده های شهر شبیه سازی شده و واقعی را کشف نماید.

مدلها نمایش ساده سیستم های واقعی هستند . با توجه به این سادگی ، یک مدل هرگز نمی تواند بطور کامل ساختار یا فرایند سیستم مدل شده را دوباره تولید نماید (Norlen, 1975) . مدل ها قسمت های از واقعیت را در پشت سر خود جا می گذارند . این واقعیت هم می تواند به عنوان ضعف و هم به عنوان قدرت به حساب آید. بنابراین اعتبار سنجی یک مدل می تواند از طریق کالیبره کردن مدل به محک گذارده شود . بر این اساس مدل های که نتایج آنها معتبر نیست دارای ارزش محدودی هستند. کالیبره کردن اغلب برای تخمین پارامترهای یک مدل با بهترین تناسب با داده های مشاهده شده استفاده می شود (Bell, Dean , and Blake , 2000). اعتبارسنجی یک مدل شبیه ساز توسط ” دقت پیش بینی” تخمین زده می شود (Kilbridge, O’Block, and Teplitz 1970) .

در اکثر مواقع کالیبره کردن مدل های سلول خودکار برای اطمینان از عملکرد مطلوب شبیه سازی در تولید نتایجی نزدیک به واقعیت ضروری است . دو روش اصلی در کالیبره کردن سلول های خودکار وجود دارد . روشهای آماری معمول ممکن است محدودیت های با توجه به پیچیدگی فاکتورهای فضایی و ساختارهای مدل داشته باشند. این روشها در صورتیکه فاکتورهای فضایی رابطه همبستگی با یکدیگر داشته باشند بی اعتبار می شوند . نوع دیگر کالیبره کردن بر مبنای روش آزمون خطا قرار گرفته است. روش ریاضی قوی نیز برای این نوع کالیبره کردن نیاز نیست .در روشی که توسط کلارک و دیگران (1997) و وارد ودیگران(2000) با مقایسه ترکیبات گوناگون وزن های پارامترهای بصری نتایج شبیه سازی شده پیشنهاد شده بود ، مطلوبترین مقادیر پارامترها از یک مقایسه بصری با معادلات ساده ریاضی تعیین می شد.

در هر حال این روش نیز در صورت وجود تعداد زیادی پارامتر در تعریف ترکیبات و نیز ماهیت اغلب پیچیده الگوها جهت ارزیابی نتایج بصری دشوار بود. همچنین وایت و دیگران (1997) روش شهودی دیگری را به واسطه یک رویکرد آزمون – خطا برای دستیابی به یک ماتریس پارامتری برای شبیه سازی شهری پیشنهاد دادند. روش آنها بر اساس یک روش ریاضی قوی نبود و میزان سازی دقیق کالیبره کردن آن نیاز به مدت زمان زیادی داشت. کلارک و گدس (1998) روشی کارامد که بر مبنای مقایسه کامپیوتری بود، برای کالیبره کردن مدل های سلول خودکار ارائه دادند. این روش برازشی بین داده های گذشته
( اولیه ) مشاهده شده و نتایج متفاوت شبیه سازی را محاسبه می نمود.

کالیبره کردن وو و وبستر (1998) مسیر دیگری را در پیش گرفته بود. مدل آنها قوانین انتقال سلول های خودکار را با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره (MCE) تعریف کرده است. هدف کالیبره کردن در مدل آنها پیدا کردن بهترین یا مناسب ترین وزن برداری برای متغیرهای ورودی رشد جهت انطباق با رشد شهری واقعی بود . شبکه های عصبی به عنوان روشی جایگزین قوانین انتقال سنتی، توسط لی و یه برای کالیبره کردن پارامترهای سلول های خودکار از طریق پیدا کردن بهترین بردار وزن در شبکه ظهور یافت (Li&Yeh,2002) . وو (Wu,2002) فرایند کالیبره کردن را از منظر متفاوتی مورد بررسی قرار داد. در این مدل کالیبره کردن برای تخمین احتمال توسعه ی یک حالت خاص که در یک مکان خاص و از طریق تابعی از فاکتورهای توسعه اتفاق می افتد ، اشاره می کند. هدف کالیبره کردن برقراری توازن در  احتمال توسعه ، آستانه ، و مصرف مجاز زمین در باز تولید الگوی رشد  شهری می باشد (Alkhedr,2006). اعتبار سنجی از طریق استفاده از سه نوع روش سنجش که شامل جداول کراس تب( بر اساس پیکسل یک به یک) ، رویهم گذاری فضایی و محاسبه چندین آماره ی فضایی انجام می شود. معضل اصلی در این کار تشخیص آستانه توسعه می باشد که به عنوان یک ارزش اختیاری در مدل تعیین شده بود.

از سوی دیگر یکی از مسیر های اخیر در کالیبره کردن مدل سلول های خودکار استفاده از تکنیک های بهینه سازی ابتکاری- ابداعی می باشد. بویژه الگوریتم ژنتیک توجه برخی پژوهش ها را در زمینه افزایش کارآمدی در کالیبره کردن مدل های سلول خودکار را به خود جلب نموده است. الگوریتم ژنتیک  اولین بار توسط هولاند (Holland, 1975) معرفی و به عنوان روشی برگرفته از تقسیم سلولی برای حل مسائل پیچده باز تولید شد.

 

[1] . Ulam and von Neumann

[2] . White and Engelen, 1992a;1992b

[3] . self-modifying

[4] . Batty and Xie, 1994a;1994b

[5] . Integrated Dynamic Urban Evolutionary Modeling

کلیدواژه : مدل های کمی ؛
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها