خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

آخرین نوشته ها

برنامه ریزی مشارکتی در شهرسازی

 چکیده در دهه ۱۹۶۰میلادی بحران های ناشی از برنامه ریزی سنتی، شکست برنامه های اقتصادی، عدم توجه کافی به محرومان باعث افزایش فقر و نابرابری، عدم مشارکت مردمی در طراحی، اجرا و ارزیابی این طرح هاو … باعث  شد طرح های رایج در این دوره با شکست مواجه شوند برنامه …

توضیحات بیشتر »

مروری بررویکردهای برنامه ریزی شهری:

زمینه های برنامه ریزی راهبردی  در ایران و جهان چكيده       به دنبال تحولات وسيع و عميق در حيات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه بشري در چند دهه اخير و آغاز «عصر پسامدرن» اينك دانش برنامه‌ريزي وارد يك دوران بحران، ابهام و چالش جدي‌تري شده است در اين راستا …

توضیحات بیشتر »

برنامه‌ریزی درون سرزمینی / برنامه ریزی گستره ای(ناحیه ای)

جریان های مردمگانی(جمعیتی) و اشتغال در یک گستره، دستیابی و استفاده بهینه از بن مایه های انسانی و گیتایی(طبیعی) و ایجاد رشد اندازه د‌اری(اقتصادی) و پیشرفت هازمانی(اجتماعی)، از جمله کنش‌های برنامه‌ریزی گستره‌ای به ‌شمار می آیند. درراستای این پویش، پیشرفت زیرساخت ها و رسانشی ها(ارتباطات) در چارچوب انگاره(طرح) های سرزمینی …

توضیحات بیشتر »

مرور مبانی نظری برنامه ریزی حمل و نقل مناطق کلان­شهری

مرور مبانی نظری برنامه ­ریزی حمل و نقل مناطق کلان­شهری برنامه­ ریزی حمل و نقل[۱] برنامه ریزی حمل و نقل ارتباطات حیاتی میان حمل و نقل و دیگر اهداف اجتماعی را شناسایی می‌کند. فرایند برنامه ریزی نیازمند استراتژی‌های درحال توسعه به منظور اجرا، مدیریت، نگهداری و تامین مالی سیستم حمل …

توضیحات بیشتر »

برنامه ریزی سرزمینی و پیشرفت گستره ای(ناحیه ای)

برنامه ریزی پیشرفت گستره ای می کوشد تا چشم انداز پیشرفت را در هر گستره در سه زمینه انگاره پردازی(طراحی) نموده و به انجام برساند: – نخست، پافشاری بر افزایش توان بن مایه های(منابع) انسانی و گسترش پیشرفت هازمانی(اجتماعی) به گونه پیشرفت پایدار انسانی، کاهش نداری(فقر) و بیکاری و تمرکززدایی از …

توضیحات بیشتر »

برنامه ریزی سرزمینی و پیشرفت روستایی

برداشتی از: دیدمان کارکردهای شهری در پیشرفت روستایی Urban Functions in Rural Development (UFRD) Dennis Rondinelli-1976 با توجه به جایگاه و اهمیت برنامه ریزی پیشرفت سرزمینی (منطقه‌ای) در فرایند جهانی شدن‌اندازه داری (اقتصاد) ، یک سامانه سلسله مرتبه‌ای برای سامان (نظام) برنامه ریزی سرزمینی می‌توان در دید داشت که شامل …

توضیحات بیشتر »

سرزمین پایدار : برنامه ریزی و مدیریت آمایش سرزمین

برنامه ریزی و مدیریت آمایش سرزمین مدیریت آمایش سرزمین: دخالت و دست کاری به هنگام در فرایند پیشرفت، افزایش بن مایه های(منابع) سرمایه ای، نیروی انسانی، دارایی های همگانی، ژرف کردن تمرکززدایی و مدیریت سرزمین. دو محور پایه ای درگردانندگی و مدیریت آمایش سرزمین: – یکی به کارگیری فرایند برنامه ریزی …

توضیحات بیشتر »

سرزمین پایدار : برنامه ریزی و ترابری(حمل ونقل) و جابه جایی

برنامه ریزی و ترابری(حمل ونقل) و جابه جایی سازماندهی بهینه و کارآی فرامون(فضای) سرزمینی: پیشرفت و گسترش در همه گونه های زیرساخت های ترابری و جابه جایی و پیشرفت فن آوری های رسانشی(ارتباطاتی) سامان(سیستم) ترابری بر جانمایی کانون های زیست و کار و گسترش کالبدی آنها نشان گذار است. همچنین، …

توضیحات بیشتر »

سرزمین پایدار : برنامه ریزی و برابری، گونه گونی(تنوع) و بهبودی جامعه(هازمان)

برنامه ریزی و برابری، گونه گونی(تنوع) و بهبودی جامعه(هازمان) بهبودی هازمان(جامعه): افزایش مجال کار(فرصت اشتغال)، گسترش زیرساخت های آسایش و آرامش مردم و دادگرانه نمودن پویش های پیشرفت، برای این آرمان ها، آن چه که در برنامه ریزی، برجستگی می یابد، مردم سالاری است. پیشرفت درهر هازمان با شکل بخشیدن به ساختارهای …

توضیحات بیشتر »

سرزمین پایدار: برنامه ریزی و اندازه داری(اقتصادی) و دستیاری ها(خدمات)

برنامه ریزی و اندازه داری(اقتصادی) و دستیاری ها(خدمات)  برنامه ریزی اندازه داری: پیشرفت زیرساخت های مناسب برای زندگی مردم، پیشبرد کارکردهای   اندازه داری ، افزایش سرمایه و مجال کار، پیشرفت فن آوری های فراوری کالاها و دستیاری ها.   برنامه ریزی، کی و چگونه دربازار دخالت می کند؟.: بازار، اندازه بالایی از …

توضیحات بیشتر »

سرزمین پایدار : برنامه ریزی و پیرامون(محیط) ساخته شده

برنامه ریزی و پیرامون(محیط) ساخته شده آمایش سرزمین، به پنداره سامان بخشی به سبک زندگی و دگرگونی های هازمانی(اجتماعی) و اندازه داری (اقتصادی) در کانون های زیست و کار با گسترش خدمات و کارکردهای شهری در گستره سرزمین، هماهنگ با ویژگی های بومی در یک فرایند پیشرفت پایدار است. راهکارهای …

توضیحات بیشتر »

سرزمین پایدار : برنامه ریزی و زیست بوم های طبیعی(گیتایی)

برنامه ریزی و زیست بوم های طبیعی(گیتایی)  انسان با بنیان های(اصول) پایداری انگاره پردازی(طراحی)، پیرامون ساخته شده خودرا سامان دهی می کند، درجایی که بنیان های دیداری(بصری)، برپایه پاسخ هوشمندانه دریافت دیداری انسان به پیوندهای انسان- زیست بوم، استوار است. بنیان های انگاره پردازی زیست بومی به ساختاردهی و ساماندهی …

توضیحات بیشتر »

ديدمان انتخاب در برنامه ريزی

درمیان کارهای پرشمار دانشگاهی که درباره دیدمان (تیوری) برنامه ریزی انجام شده، درکنار دیدمان‌های “برنامه ریزی مشارکتی”، آن چه بیشتر مشهور شده است، “دیدمان انتخاب” (Choice Theory) است که پل دیویدف و توماس ا. رینر (Paul Davidoff and Thomas A, Reiner) ارایه داده‌اند. آن‌ها براین باورند که “برنامه ریزی، گردآوردی …

توضیحات بیشتر »

برنامه ريزی سازماندهی انديشه

انسان‌ها همواره درپی برپایی پیوندهای گوناگون با گروه‌های انسانی هستند. درراستای این میانکنش‌ها، انسان‌ها نیازمند داشتن اندیشه‌ای سازمان یافته می‌باشند تا بتوانند رفتاری شایسته و سازگار با کامیابی خویش در این پیوندها از خود نشان دهند. برای سازماندهی اندیشه، انسان به ناچار، ابزاری سودمندتراز”برنامه ریزی”، برای چگونه اندیشیدن خود نمی‌یابد. …

توضیحات بیشتر »

روشهاي مدلسازي توسعة كاربري اراضي

– روشهاي مدلسازي توسعة كاربري اراضي مدلسازي سيستمهاي شهري و از جمله توسعه هاي شهري از ضروريات و در نتيجه از امور رايج و مورد علاقه در تحقيقات مرتبط با شهر و كاربريهاي شهري در جهان است. پيش از پيدايش رايانه،  برنامه ريزي  دربارة زمين توسط متخصصين معماري و بعضًاً …

توضیحات بیشتر »